Alapszabályzat

A Budapest Fővárosi Rádióamatőr Klub Alapszabálya

A rádióamatőr klub az 2011. évi CLXXV. törvény alapján, önkéntesen létrehozott, nyilvántartott tagsággal, önkormányzattal, önfenntartó gazdálkodási elvek szerint működő, minden politikától és ideológiától mentes civil egyesület. A továbbiakban: klub.

I.

Az klub adatai

(1) A klub neve: Budapest Fővárosi Rádióamatőr Klub

Rövidített jelölése: BFRK

Nemzetközi kapcsolatban angolul: Radioamateur Club of Capital City Budapest

(2) A klub működési területe: Magyarország

Székhelye: 1222 Budapest, Zsineg utca 22.

(3) Az egyesület alapító tagjainak nevét és lakóhelyét tartalmazó tagnévsor az alapszabály – nem nyilvános részeként elkülönítetten kezelt – 1. számú mellékletét képezi.

(4) A klub honlapjának címe: www.ha5kdr.hu

(5) A klub emblémája: Fehér betűkkel BFRK, alatta kék színnel Budapest térképe.

Körülötte kék alapon fehér betűkkel Budapest Fővárosi Rádióamatőr Klub HA5KDR.

(6) A klub hivatalos pecsétje: körbélyegző, mely a klub emblémáját tartalmazza.

(7) A klub határozatlan időre jött létre.

II.

Az klub célja, tevékenysége

1. A klub célja

A klub célja az oktatás területén elősegíteni a rádióamatőrök szakmai, általános és speciális műszaki műveltség szintjének emelését, tagjai számára különböző nyelvek tanulását, felkarolni és elősegíteni a hobbi szintű, kedvtelési rádióamatőr tevékenységet, a rádióamatőr műszaki fejlesztések színvonalának emelését. A klub a kulturális örökség védelmének célja érdekében a morze nyelv, mint szellemi örökség művelését és továbbadását is célul tűzte ki. A klub a katasztrófákra történő felkészülés, a katasztrófák elleni védekezés és a helyreállítás, újjáépítés feladataiban rádióamatőr szakmai és tudományos tevékenységével, ismereteivel segítséget kíván nyújtani a polgári védelmi szervezeteknek. A klub tevékenységével segíteni kívánja az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtését, a sportfinanszírozás, a gyermek- és ifjúsági sport, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportjának támogatását. A sportcélok keretében a klub különös hangsúlyt fektet a rádióamatőrök és a rádióamatőr sportági versenyzők összefogására, tevékenységük szervezésére, összehangolására, irányítására.

A klub az alábbi közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi közhasznú tevékenységét:

1. Sporttevékenység (a sportról szóló 2004. évi I. tv. 49. § c) és e) pont)

Ehhez a közfeladathoz kapcsolódó, cél szerinti közhasznú tevékenységek:

–     A sportban való részvétel és a versenyzési tevékenység lehetőségének megteremtése.

–     Versenysportban a hazai és a nemzetközi versenyeken való részvétel, illetve ilyen versenyek rendezése.

–     Tömegsportban – ha kell más civil társadalmi szervezettel, intézménnyel együtt működve – a minél szélesebb rétegek számára (például a gyermek- és ifjúsági sportolók, a hátrányos helyzetűek, fogyatékosok számára) a sportban való részvétel, a versenyzési tevékenység lehetőségének megteremtése.

–     Gondoskodás a sportolók, versenybírók és más szakági sportszakemberek képzéséről, továbbképzéséről.

–     Gondoskodás a szabályzatokban meghatározottak szerint a sportolók igazolásáról és átigazolásáról.

–     Sport és egyéb célú létesítményeket létrehozása és fenntartása.

–     Speciális eszközeivel és lehetőségeivel – felkérés esetén – közreműködés más sportrendezvények és szabadidő programok szervezésében, rendezésében.

–     Hazai és nemzetközi szakági versenyeket rendezése, diplomák és oklevelek kiadása.

–     A feladatok végrehajtása érdekében állandó-, vagy az adott feladatra meghatározott időre szóló megbízással szakbizottság, vagy szakvezető kijelölése, ezek tevékenységének segítése, munkájuk ellenőrzése.

2. Katasztrófa-elhárítás (a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 1. § (1) bekezdése és 2. § (1) bekezdése)

Ehhez a közfeladathoz kapcsolódó, cél szerinti közhasznú tevékenységek:

–     Együttműködési megállapodás alapján segítségnyújtás a Magyar Honvédség részére a katasztrófavédelem területén.

–     Együttműködés más klubokkal, intézményekkel, civil- és gazdasági szervezetekkel, valamint jogi személyekkel együttműködési szerződés alapján, így többek között  az Antenna Hungária Zrt.-vel, az Országos Meteorológiai Szolgálattal, valamint a Magyar Telekom Nyrt-vel.

–     Együttműködés a hatóságokkal és a polgári védelmi szervezetekkel a katasztrófák megelőzése érdekében.

–     A katasztrófa-elhárítás körében segítségnyújtás a katasztrófaelhárítás hivatalos szervei részére.

–     A bekövetkezett katasztrófák következményeinek enyhítése.

Egyéb tevékenységek:

–     A rádióklub-hagyományőrzés, különös hangsúllyal a katonai és a polgári rádiózással kapcsolatos múlt megmentésére, feltárására és bemutatására.

–     Rádióamatőr szakmai előadások, tanfolyamok, bemutatók, találkozók szervezése, illetve ilyen irányú szervezés támogatása.

–     Rádióamatőr hagyományok ápolása, ismeretterjesztés

–     Rádióamatőr-oktatás, rádióamatőr-vizsgára való felkészítés.

–     Szakirodalom és a szakmával kapcsolatos kiadványok megjelentetése.

–     Hazai és külföldi szakirodalom beszerzése.

–     Nemzetközi kapcsolatokat létesítése és fenntartása, nemzetközi rádiósszervezetek munkájában történő részvétel, együttműködés más országok hasonló szervezeteivel.

–     Kollektív amatőr rádióállomások és átjátszók fenntartása és üzemeltetése.

III.

A klub működésére vonatkozó általános szabályok

A klub működése során tagjainak figyelemmel kíséri a hazai rendeletek, szabályok, nemzetközi előírások alkalmazását és azok betartását.

A klubhoz hasonló tevékenységi körű szervezetek, egyesületek, jogi személyek – külön megállapodásban foglaltak és a jogszabályok betartása mellett – a klub bázisait és eszközeit használhatják.

Vonatkozó előírások betartása mellett más szervezetekben, szövetségekben a tagjai érdekvédelmi feladatait elláthatja, küldöttei képviselhetik a tagságot.

A klub Tagja lehet hasonló célú hazai és nemzetközi szervezeteknek.

Önfenntartó gazdálkodásának elősegítése érdekében:

– vállalkozási és kereskedelmi tevékenységet folytathat.

– szolgáltatásán keresztül elősegíti tagjai részére műszaki berendezések és tartozékaik, alkatrészek beszerzését és azokat térítés ellenében rendelkezésre bocsátja.

A klub sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve a sportegyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények használata, illetve működtetése – e rendelkezés alkalmazásában – a sportegyesület alaptevékenységének minősül.

A működéssel kapcsolatos egyéb rendelkezések:

(1) A klub a mindenkor érvényes jogszabályok keretei között az Alapszabályban rögzített céljainak megvalósítása érdekében külföldi államok területén is fejthet ki tevékenységet.

(2) A klub a kitűzött céljainak megvalósítása érdekében szakosztályokat hozhat létre és tarthat fenn.

(3) A klub felügyeletére a jogszabályokban megfogalmazott előírások vonatkoznak.

(4) A klub politikai függetlensége és mentessége biztosítására pártoktól, politikai csoportosulásoktól támogatást nem fogad el, és nem fogadhat el, de ezeket nem is támogathatja; továbbá országgyűlési és önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem állíthat, nem támogat, és nem támogathat. A klub közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

(5) A klub nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesüljön az egyesület közhasznú szolgáltatásaiból.

(6) Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a jelen alapszabályban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez.

(7) A klub a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

(8) A klub a működésének, szolgáltatásainak, azok igénybevételi módjának nyilvánosságát a https://www.ha5kdr.hu internetes honlapján és az egyesület székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán való közzététel útján biztosítja. Az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet a tárgyévet követő év május 31. napjáig a https://www.ha5kdr.hu internetes honlapján és az egyesület székhelyén kihelyezett hirdetőtáblán közzéteszi.

(9) A klub közhasznú tevékenységével kapcsolatosan keletkezett iratok – a törvény alapján nem nyilvános adatok kivételével – nyilvánosak, azokba bárki betekinthet, és a saját költségére másolatot készíthet. Az iratbetekintésre és iratmásolásra vonatkozó igényeket írásban, az egyesület elnökségéhez címzetten kell előterjeszteni. Az elnökség az iratbetekintést és az iratmásolat kiadását az egyesület székhelyén, az igény bejelentésétől számított 8 munkanapon belül köteles biztosítani a kérelmező számára.

IV.

Tagdíj

Az egyesület rendes tagjai tagdíj fizetésére kötelesek, egyéb pénzbeli vagyoni hozzájárulást nem teljesítenek.

A tagdíjat a megalakuláskor a nyilvántartásba vételt elrendelő végzés jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül, ezt követően az írásbeli nyilatkozatban megjelölt módon (egy összegben március 31. napjáig, vagy félévenként a félév első hónapjának utolsó napjáig, vagy havonta a hónap 15. napjáig) kell minden évben, az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni.

Az egyesület megalakulását követően újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének évében a tagdíj időarányosan számított összegét a tagsági jogviszony létesítésétől számított 8 napon belül, ezt követően a belépési nyilatkozatban megjelölt módon (egy összegben március 31. napjáig, vagy félévenként a félév első hónapjának utolsó napjáig, vagy havonta a hónap 15. napjáig) minden évben köteles az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján teljesíteni.

V.

A tagság

(1) A klubnak rendes tagja lehet minden természetes és jogi személy, aki nyilatkozik belépési szándékáról, elfogadja a klub céljait, az Alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja és nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától.

(2) Pártoló tag lehet minden olyan jogi személyiséggel rendelkező szervezet és magánszemély, aki a klub munkáját anyagilag és erkölcsileg támogatja.

(3) Külföldi jogi személy, külföldi állampolgárságú magánszemély is lehet tag, ha a klub elnöksége, a közvetlenül hozzá benyújtott felvételi kérelmet jóváhagyja.

(4) Tiszteletbeli tag lehet – választás eredményeként – az a magánszemély, aki a klub munkájában, erkölcsi támogatásában, kimagasló érdemeket szerzett. Tiszteletbeli tag megválasztása a közgyűlés hatáskörébe tartozik, indítványt a jelöltre klub bármelyik rendes tagja tehet.

VI.

A tagsági jogviszony keletkezése

Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik. Az egyesület megalakulását követően a tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A belépési nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.

(1) A klub tagságába való belépés és a kilépés önkéntes, kivéve a tiszteletbeli tagságot, amely választás útján adományozható és lemondással, vagy a közgyűlés határozata alapján visszavonással vagy törléssel szűnik meg.

(2) A tagsági viszony akkor lép életbe, ha a belépési kérelmet jóváhagyták.

(3) Jogi személyiséggel rendelkező szervezetnek a felvételi kérelemhez csatolni kell egy nyilatkozatot, hogy a saját létesítő okirata vagy a Működési Szabályzata nem ellentétes a klub Alapszabályának előírásaival.

VII.

A tagsági jogviszony megszűnése

A tagsági jogviszony megszűnik a Ptk.-ban meghatározott esetekben.

(1) A tagsági jogviszonyát a tag az egyesület elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg.

(2) Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az egyesület tagjai közül azt a tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít.

A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az elnökség folytatja le. A kizárási eljárásban a tagot az elnökség ülésére igazolható módon meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát.

A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást.

Az elnökség a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli az érintett taggal. A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 napon belül az egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A fellebbezés beérkezését követően az elnökségnek haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belüli időpontra össze kell hívnia a rendkívüli közgyűlést. A közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal.

Az elnökség törölheti a tagok sorából azt a természetes vagy jogi személyt, akinek a tárgyév március 31-ig legalább három havi elmaradása van és/vagy nem nyilatkozik a befizetés módjáról, vagy egyéb a klubbal szemben keletkezett tartozását – előzetes és eredménytelen, 30 napos fizetési póthatáridőt biztosító és a következményekről tájékoztatást tartalmazó írásbeli felszólítás után – nem rendezi.

A kilépés, kizárás vagy törlés a tagot nem mentesíti a tagsága idején keletkezett kötelezettségei következményei alól, megszűnik azonban a tagsági jogokból eredő minden igénye. A kilépése, kizárása napjáig köteles időarányosan a tárgyévre vonatkozó tagdíj mértékét megfizetni.

VIII.

A tagok jogai

(1) A rendes tagok jogai:

a) részt vehet a klub, illetve bármely szakosztályának tevékenységében, több szakterületen és/vagy sportágban, valamint a klub rendezvényein, sportrendezvényein;

b) meghatározott feltételekkel igénybe veheti a klub szolgáltatásait és kedvezményeit;

c) viselheti a klub jelvényét, QSL-lapjain feltüntetheti azt, továbbá feltüntetheti, hogy (pártoló, tiszteletbeli) tagja a klubnak;

d) a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni;

e) az egyesület irataiba betekinteni;

f) arra, hogy az egyesület tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn.

(2) A pártoló és tiszteletbeli tag jogai

a) Tanácskozási joggal közvetlenül részt vehet a klub közgyűlések határozatainak meghozatalában, észrevételeket, javaslatokat, ajánlásokat tehet, véleményt nyilváníthat a klub szerveinek működésével kapcsolatban.

b) Tagdíjat nem fizet.

c) A pártoló tag önként vállalt hozzájárulást fizet, melynek legalacsonyabb összege a rendes tagdíj fele.

IX.

A tagok kötelezettségei

a) A klub Alapszabályának, a közgyűlés és az elnökség határozatainak betartása.

b) A rádióamatőr tevékenységre vonatkozó állami jogszabályok, verseny- és etikai szabályok betartása.

c) Tevékenységével és/vagy sporttevékenységével hozzájárulni a klub célkitűzéséinek megvalósításához, elősegíteni a klub tevékenységének népszerűsítését, elismertségének fokozását.

d) Nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.

e) Köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni.

f) A különféle szolgáltatások igénybevételeiért megállapított költségtérítések, hozzájárulások előírt időben történő befizetése.

X.

Az egyesület szervei

A klub szervezeti és működési alapelve a demokratikus önkormányzat.

Szervei:

a) Közgyűlés

b) Elnökség

c) Felügyelő és Ellenőrző Bizottság

d) Szakbizottságok

e) Szakosztályok

A közgyűlés

A közgyűlés az egyesület döntéshozó szerve.

A közgyűlés hatáskörébe tartozik:

a) az alapszabály módosítása;

b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;

c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása;

d) az éves költségvetés elfogadása, a tagdíj megállapítása;

e) az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének – elfogadása;

f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;

g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt;

h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;

i) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.

1.    A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik.

2.    A közgyűlést az elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen az egyesület székhelyére hívja össze írásban igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).

       A tag a közgyűlés ülésén tagsági jogait személyes részvétel helyett elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével is gyakorolhatja a klub által működtetett honlapon biztosított zárt felületen videóchat formájában, ahol szóban és írásban is nyilváníthat véleményt. Az elektronikus hírközlő eszköz igénybevételének feltétele, hogy a tagok azonosítása egyértelműen megtörténjen, valamint a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció biztosított legyen. A klub által a közgyűlés idején használt online felületen a tagok azonosítása videókamera segítségével történik és a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció a szóbeli és írásbeli megnyilatkozás lehetőségével biztosított.

       Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.

       A közgyűlési meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz, ha azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze.

A közgyűlési meghívót az egyesület székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni.

       A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 napon belül dönt. Az elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal.

        Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja, úgy a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

3.    Az elnökség köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha

a/ az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;

b/ az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy

c/ az egyesület céljainak elérése veszélybe került.

Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.

4.    A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

5.    A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a levezető elnök személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint szükség esetén a két fős szavazatszámláló bizottságot.

6.    A közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a tag, valamint – ha az alapszabály a képviselő útján történő részvételt lehetővé teszi – képviselője nevét és lakóhelyét vagy székhelyét, és – ha a tagokat nem azonos számú szavazat illeti meg – a tagot megillető szavazatok számát. A jelenléti ívet a közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza

            a) az egyesület nevét és székhelyét;

            b) a közgyűlés helyét és idejét;

            c) a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyvhitelesítőjének nevét.

            d) a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;

            e) a határozati javaslatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól     tartózkodók számát.

       A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés levezető elnöke írja alá, és két erre megválasztott, jelen lévő tag hitelesíti.

7.    A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

       Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

8.    A közgyűlés határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában – egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az egyesület alapszabályának módosításához, az egyesület egyesüléséhez és szétválásához a közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

9.    A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatnak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg.

Az elnökség

(1) Az elnökség az egyesület 5 elnökségi tagból álló ügyvezető szerve, amely dönt mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

(2) Tagjait a klub vezetőség választó közgyűlése nyílt szavazással 2 (kettő) évre választja a klub rendes tagjai sorából. A jelenlévők 1/3-ának kérésére titkos szavazást kell tartani.

(3) Az elnökség a következő tisztségviselőkből áll:

– elnök

– titkár

– elnökségi tagok

Az elnökségbe választottak megbízatása a Ptk.-ban meghatározott esetekben szűnik meg.

(4) Az elnökség létszáma 5 fő.

(5) Az elnökség évente szükség szerint, de legalább félévente ülésezik.

(6) Az elnökség határozatképes, ha tagjainak több, mint a fele jelen van.

(7) Az elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

A vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez címzett, az egyesület másik vezető tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja.

A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont). Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –,

a/     amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

b/    amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

c/     amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

d/    amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

Az egyesület vezető tisztségviselői:

Az egyesület elnöke: Dr. Radics Gábor (2030 Érd, Hunyadi János utca 34.)

Az elnökség tagjai:    Molnár Dániel Balázs (2836 Baj, Sport u. 17.)

                                   Jónap Gergő László (1222 Budapest, Pezsgő u. 11.)

                                   Pörneki Ádám (6782 Mórahalom, II. körzet 97.)

                                   Zsid Ferenc (1222 Budapest, Zsineg u. 20.)

Az egyesület törvényes képviseletét az elnök látja el.

A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános.

A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló.

Az elnökség hatáskörébe tartozik:

a) az egyesület napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;

b) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;

c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;

d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;

e) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;

f)   az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;

g) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;

h) a tagság nyilvántartása;

i)   az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;

j) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;

k) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és

l)   a tag felvételéről való döntés.

m) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.

Az elnök

(1) A klub élén az elnök áll, aki irányítja és vezeti – az elnökség közreműködésével – a klub tevékenységét, szervezi az elnökség munkáját és felelős annak eredményességéért.

(2) Az elnök hatásköre:

a) Az Alapszabály előírásai, a közgyűlés és elnökségi határozatok végrehajtásának irányítása és ellenőrzése. Ennek érdekében egy személyben dönt és intézkedik két ülés között a klubot érintő minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a közgyűlés, az elnökség, illetőleg szakbizottság kizárólagos hatáskörébe. Döntéseiről az elnökség számára utólagos beszámolási kötelezettsége van.

b) Figyelemmel kíséri a klub szakbizottságai, szakvezetői munkáját, és munkájukról tájékoztatót, illetve beszámolást kér.

c) Képviseli a klubot a mozgalmi és sportági rendezvényeken, versenyeken, továbbá a hazai és külföldi szervezeteknél, valamint a felügyeleti és államigazgatási szerveknél és egyéb fórumokon.

d) A közgyűlés és elnökségi ülések összehívásának kezdeményezése és vezetése.

e) A vezető testületek ülése közötti időben, azok összehívásáig a titkár útján megteszi a szükséges intézkedéseket.

f) Aláírási, utalványozási és munkáltatói jogkör gyakorlása, kivéve a bankszámla feletti rendelkezést, melyet az elnökség által a soraiból kijelölt személy(ek) és az elnök együttesen gyakorol.

g) Az elnök – utalványozási jogköre kivételével – meghatározott ügyekben, vagy az ügyek meghatározott fajtájára valamely jogkörét átruházhatja az elnökség meghatározott tagjára vagy a klub valamely tisztségviselőjére.

h.) Elrendeli a tagok elleni fegyelmi vizsgálatot és eljárást.

(3) Az elnököt megbízása alapján, vagy távollétében, illetve akadályoztatása esetén a titkár helyettesíti, kivéve azokat az ügyeket, továbbá jogköröket, amelyeket az elnök magának tartott fenn.

(4) Az elnököt a közgyűlés 2 (kettő) évre választja meg.

A titkár

(1) Az Alapszabály, a közgyűlés és az elnökség határozatainak megfelelően, az elnök irányítása mellett vezeti a klub ügyviteli munkáját.

(2) Gondoskodik a közgyűlés és az elnökség elé kerülő előterjesztések kidolgozásáról, valamint ezen ülések jegyzőkönyveinek, emlékeztetőinek vezetéséről, őrzéséről és nyilvántartásáról.

(3) Szervezi és támogatja a bizottságok munkáját.

(4) Gondoskodik a „megőrzendő” (ad depositum) iratok nyilvántartásba vételéről és megőrzéséről.

(5) Gondoskodik a költségvetésbe felvett és utalványozott összegek érvényesítéséről.

(6) Gondoskodik a Felügyelő és Ellenőrző Bizottság által feltárt, vagy egyéb úton tudomására jutott hiányosságok megszüntetéséről. Ilyen esetben írásban tájékoztatja a Felügyelő és Ellenőrző Bizottság elnökét és az elnökséget.

(7) Felelős a közgyűlés által jóváhagyott költségvetésnek, a klubvagyonnak a hatályos jogszabályok szerinti felhasználásáért és kezeléséért.

(8) Előkészíti a közgyűlést és az elnökségi üléseket, javaslatot tesz annak napirendjére.

(9) Koordinálja a klub gazdálkodási, vállalkozási tevékenységét.

(10) Felelősséggel tartozik és munkájáról beszámol a közgyűlésnek és az elnökségnek.

(11) Ellátja mindazon teendőket (ügyviteli, képviseleti stb.), amellyel a közgyűlés és az elnökség megbízza.

Elnökségi tagok

(1) Megválasztásuk az Alapszabály alapján történik.

(2) Pártoló tag elnökségi tag nem lehet.

(3) Az elnökség tagjai az elnökségben szavazati joggal rendelkeznek.

(4) Minden szavazásra jogosult egy szavazattal rendelkezik.

Felügyelő és Ellenőrző Bizottság

(1) A Felügyelő és Ellenőrző Bizottság létszáma 3 (három) fő, elnökét és két tagját a közgyűlés választja 2 év időtartamra.

(2) A bizottság tagjai megbízásuk ideje alatt a klub vezető szerveiben más tisztséget nem tölthetnek be és nem állhatnak a klubbal munkaviszonyban.

(3) A Felügyelő és Ellenőrző Bizottság feladatai:

a) Az Alapszabály, valamint a vonatkozó jogszabályok betartása mellett vizsgálja a klub választott, valamint az ügyviteli szerveinek, szakosztályainak, szakbizottságainak, koordinációs bizottságának pénz és vagyonkezelését.

b) Ellenőrzi az Alapszabály, a vonatkozó hatályos jogszabályok és ügyviteli, bizonylati szabályok, valamint a közgyűlés határozatainak betartását.

c) A közgyűlés, illetve az elnökség, a vezető tisztségviselők felkérésére célvizsgálatot folytat.

d) Véleményt nyilvánít az éves költségvetési tervezetről.

e) Felülvizsgálja az évi zárszámadást.

f) Szükség esetén belső vagy külső szakember által végrehajtandó vizsgálatokat kezdeményez vagy indítványoz.

(4) Munkájáról és megállapításairól jelentést kell tenni esetenként az elnökségnek és minden alkalommal a közgyűlésnek.

(5) A bizottság elnökét -vagy az általa megbízott bizottsági tagot- az elnökségi ülésekre meg kell hívni, aki azon tanácskozási joggal vesz részt.

(6) Jelentős hiányosság, vagy ennek megszüntetésére vonatkozó megfelelő intézkedés elmaradása esetén előterjesztést tehet rendkívüli közgyűlés összehívására és a felügyelő szervet köteles tájékoztatni. Ebben az esetben az elnök tartozik a közgyűlést 30 napon belül összehívni.

(7) A bizottság elnöke és tagjai feladatukat külön díjazás nélkül társadalmi megbízatásként látják el. Tevékenységükkel kapcsolatos költségtérítést a vonatkozó jogszabályok betartásával a klub fedezi.

(8) A bizottsági tagság a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott esetekben megszűnik

(9) A bizottság szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik.

(10) A bizottság határozatképes, ha tagjainak több, mint a fele jelen van.

(11) A bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

Szakbizottságok, szakosztályok

(1) A klub a feladatai végrehajtása érdekében állandó vagy az adott feladatra, meghatározott időre szóló megbízatással szakbizottságokat, szakosztályokat hozhat létre.

(2) Az állandó szakbizottságok, szakosztályok számát a közgyűlés határozza meg. Vezetőit a klub elnöksége bízza meg és megbízásuk visszavonásig érvényes.

(3) A szakbizottság tagjai számának meghatározása, a tagok kiválasztása, felkérése, felmentése a bizottság vezetőjének hatáskörébe tartozik, kivéve a Fegyelmi és Etikai Bizottságot, ahol a tagok számát az elnökség határozza meg és megbízásukat az elnökségtől kapják.

(4) A szakbizottságok és szakosztályok vezetőinek és a bizottságok tagjainak kinevezését, illetve felmentését a tagsággal közölni kell.

Állandó szakbizottság:

 • verseny, diploma és propaganda bizottság

Ideiglenes szakbizottságok:

a) fegyelmi és etikai bizottság

b) műszaki bizottság

c) versenybírói bizottság

Verseny, diploma és propaganda bizottság

(1) A bizottságban tagként pártoló tag is megbízható.

(2) A külföldi pártoló tag megbízásához az elnökség előzetes hozzájárulása szükséges.

(3) A bizottság feladatai:

a) hazai és nemzetközi szakági sportrendezvények szervezése, ellenőrzése;

b) felkérés alapján nem szakági sportrendezvények szervezése, ellenőrzése;

c) elősegítik a rádióamatőr tevékenység népszerűsítését, rádióamatőr és rádióamatőr sportágak sportolói számának növelését, a mozgalom és sportág társadalmi megbecsülését;

d) ajánlásokat tesz a tagok számára a szabadidő hasznos eltöltésére, versenyrendszerek, módszerek bevezetésére, hasznos tapasztalatok, helyi kezdeményezések általánosítására;

e) gondoskodik a hazai és nemzetközi diplomák megszerzéséről, klub által kiadott diplomák nyilvántartásáról, megküldéséről;

f) elősegíti a külföldi rádiós szakirodalom beszerzését, klubtagság szakirodalommal való ellátását;

g) klub, illetve felkérés alapján a partner szervezetek, klubok által szervezett sportrendezvények meghirdetése, versenybírósággal együttműködve a versenyeredmények értékelése és regisztrálása;

h) továbbá minden olyan bizottsági feladat, amivel a közgyűlés vagy az elnökség megbízza.

Ideiglenes szakbizottságok:

(1) A klub elnöksége a két közgyűlés közötti időben a klub feladatok végrehajtása érdekében adott feladatra, meghatározott időre szóló megbízatással (ad hoc) szakbizottságokat hozhat létre, vagy egy adott feladat szervezésére, végrehajtására, ellenőrzésére szakvezetőt jelölhet ki (pl. vezető bíró stb.).

(2) Ideiglenes szakbizottságok, pl.:

Versenybírói bizottság

 • feladata: meghatározott versenyen -vonatkozó szabályok betartása mellett- a versenybírói teendők ellátása, versenyek értékelése, versenyekről és eredményekről jegyzőkönyv készítés.

Műszaki bizottság

a) feladata: a hazai és nemzetközi szakági és szakági tömegsport-rendezvények technikai eszközökkel való ellátása, ellátás megszervezése, technikai eszközök rendeltetés és szabályszerű használatának ellenőrzése.

b) felelősséggel tartoznak a rendelkezésükre bocsátott technikai eszközökért.

c) köteles felfüggeszteni, súlyos esetben megtiltani a technikai eszközök rendeltetés vagy szabályellenes, illetve meg nem engedett technikai eszközök használatát. Indokolt esetben írásbeli jelentést kötelesek készíteni az elnökség számára.

Fegyelmi és etikai bizottság

a) a fegyelmi és etikai bizottság tagjait és tagjainak számát az elnökség határozza meg, mely három főnél kevesebb nem lehet.

b) fegyelmi és etikai bizottsági tag választott tisztségviselő vagy a klubbal munkaviszonyban álló személy nem lehet.

c) a fegyelmi és etikai bizottság tagjai külön szavazással maguk közül elnököt választanak és az elnök nevét írásban kötelesek az elnökséggel közölni.

d) feladata: a fegyelmi vizsgálat lefolytatása és a fegyelmi büntetési határozati javaslatmeghozatala, amit az elnökség hagy jóvá.

e) fegyelmi eljárásuk során a következő határozatokat hozhatják:

– írásbeli figyelmeztetés

– megrovás

– szigorú megrovás

– a klub helységei, technikai eszközei, rendezvényeinek látogatásától meghatározott időre szóló eltiltás

– egyes szolgáltatások igénybevételétől vagy tisztségviseléstől meghatározott időre szóló, vagy végleges eltiltás

– tagok sorából meghatározott vagy határozatlan időre szóló kizárás

Fegyelmi vizsgálat

(1) Fegyelmi vizsgálat azon tag ellen indítható, akiről a Magyarország bíróságának jogerős büntetőítélete alapján feltételezhető, hogy a klub tagságára méltatlanná vált.

(2) Akinek magatartása a klub Alapszabályát, Szervezeti és Működési előírásait, a vezető szervek határozatait, a klubtagok érdekeit sérti és/vagy a klub tevékenységét akadályozza.

(3) Aki a rádióamatőr mozgalommal össze nem egyeztethető, közerkölcsöt sértő tevékenységet folytat, vagy klubtársát megkárosítja.

(4) A fegyelmi és etikai bizottság jogosult az eljárás alá vont tag tagsági jogait az eljárás jogerős befejezéséig felfüggeszteni.

(5) A fegyelmi határozat ellen benyújtott panasz halasztó hatállyal bír.

Szakosztályok

(1) A klub feladatai végrehajtása, a klubtagság foglalkoztatására, kulturált rádiózásra, sportra való nevelése, versenyzők edzési lehetőségeinek biztosítása érdekében szakosztályokat hozhat létre. A szakosztályok számát a közgyűlés határozza meg.

(2) A szakosztályok vezetőit az elnökség bízza meg és a megbízás a visszavonásig érvényes.

(3) A szakosztályvezető megbízását, illetve felmentését a tagsággal közölni kell.

(4) A szakosztály vezetője köteles munkájáról, tevékenységéről időszakonként, -sürgős esetben azonnal- beszámolni az elnökségnek vagy az elnöknek.

(5) A szakosztály vezetője a szakosztályon belül szakcsoportokat hozhat létre, de ez esetben köteles éves költségvetést készíteni a költségek csoportok közötti elosztásáról.

A költségvetést az elnökség hagyja jóvá.

(6) A klub szakosztályai:

– Rádióforgalmi

– Digitális

– Konstruktőri

– Military (katonai rádiógyűjtő)

– Rádióamatőr vizsgafelkészítő, utánpótlás nevelés

(7) Az elnökség – ha arra jogos igény merül fel – a két közgyűlés között létrehozhat újabb szakosztályt, de annak működését a soron következő közgyűléssel jóvá kell hagyatni.

A bizottságok és a szakosztályok nem jogi személyek, vagyonuk nincs.

XI.

A klub gazdálkodása

(1) A klub éves költségvetés alapján gazdálkodik, amit a közgyűlés hagy jóvá.

(2) Működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevődnek össze:

a) tagsági díj, pártoló tagi hozzájárulás,

b) magán és jogi személyek támogatásai,

c) rendezvények bevételei,

d) a klub által kiszabott pénzbüntetések, kártérítések,

e) reklámtevékenységből származó bevételek,

f) gazdasági-, vállalkozási tevékenységből származó bevételek,

g) egyéb bevételek, klubtámogatás stb.

(3) A klub vagyona:

a) készpénz (bankbetét, folyószámlán lévő összeg),

b) készpénzre szóló követelés,

c) értékpapírok,

d) ingó- és ingatlan vagyon.

(4) A klub bevételeivel és vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel. A klub tagjai a klub tartozásaiért – a befizetett tagdíjon túlmenően – saját vagyonukkal nem felelnek.

(5) A klub a gazdasági-vállalkozási tevékenységét és az abból származó eredmény megállapítását a társadalmi szervezetek gazdálkodási tevékenységére mindenkor érvényes törvények és az azok alapján kiadott rendeletek alapján végzi.

XII.

A klub megszűnése

(1) A klub a Ptk.-ban és a 2004. évi I. tv.-ben meghatározott esetekben szűnik meg.

(2) Más civil szervezetnek, sportszervezetnek, klubnak a klubhoz való csatlakozása, klubba való beolvadása a közgyűlés határozata alapján történik, de ezzel a klub megszűnése nem áll fenn.

(3) Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, az egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni.

XIII.

Elismerések

Az Alapszabályban meghatározott célkitűzések és feladatok végrehajtásában kiemelkedő teljesítményt elért személyeket a klub szervei és tisztségviselői elismerésben részesíthetik.

XIV.

Nyilvánosság biztosítása

(1) Az Egyesület működésével, határozatai közzétételével, szolgáltatási igénybevétele módjával, beszámolói és közhasznúsági jelentésének közlésével kapcsolatosan a nyilvánosságot az alapszabályban szabályozott iratbetekintési és felvilágosítás adási jog rögzítésével biztosítja.

(2) Az Egyesület tevékenysége nyilvánosságának biztosítása érdekében a https://www.ha5kdr.hu URL-en internetes honlapot működtet. A honlapon az alapszabályt, közgyűlési és elnökségi határozatokat, az Egyesület szolgáltatásaival kapcsolatos dokumentumokat, az éves beszámolót, a közhasznúsági jelentést közzé kell tenni. Ugyanitt lehetőséget kell biztosítani felvilágosítás kérésére is elektronikus levelezés útján. Az Egyesület a közhasznú tevékenységek, a szolgáltatások igénybevételének módját is a honlapon hozza nyilvánosságra. A honlap tartalmáért és működtetéséért az Elnökség felelős.

(3) Az Elnök köteles gondoskodni a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba (különösen a határozataiba, szolgáltatásai igénybevétele módjával kapcsolatos szabályzatokba, jelentésekbe, beszámolóiba) való betekintésről, illetve azokról felvilágosítást adni.

(4) A fenti dokumentumokat személyes megtekintés céljából, az Elnökkel egyeztetett időpontban rendelkezésre bocsátja az Egyesület székhelyén.

(5) Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell az Elnök részére megküldeni, az Elnök a kérelem beérkezésétől számított 8 (nyolc) munkanapon belül köteles az iratbetekintést lehetővé tenni.

(6) Az Elnök köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért iratbetekintést haladéktalanul; egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt megállapodás szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni.

(7) Az Elnök köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje.

XV.

Záró rendelkezések

(1) A klub működésére és a jelen Alapszabályban nem részletezett kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a sportról szóló 2004. évi I. törvény, és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az irányadóak.

(2) A klub rendes tagjai évente rendszeres tagdíjat tartoznak fizetni, melynek összegét a közgyűlés határozza meg. A tagok önkéntes vállalással az alapösszegnél magasabb tagdíjat is fizethetnek.

 (3) Külföldön élő, külföldi állampolgárságú tag a devizajogszabályoknak megfelelően teljesítheti kötelezettségeit.

(4) Tartósan Magyarországon élő külföldi állampolgár a devizajogszabályok betartása mellett a magyar állampolgárságú tagokkal azonos módon, és azonos szabályok szerint gyakorolhatja tagsági jogait.

(5) Ha a klub olyan tevékenységet végez, amelyet valamely jogszabály feltételekhez köt, illetve szabályoz, akkor e tevékenység felett a hatáskörrel rendelkező állami szerv – a hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályok alkalmazásával – felügyeletet gyakorol.

(6) A klub Alapszabályában, illetve egyéb szabályzataiban foglalt rendelkezések hivatalos értelmezésére az elnökség jogosult, állásfoglalása a klub valamennyi tagjára, szervére, illetőleg szervezetére nézve kötelező.

(8) Az egyesület a Civil tv. és Sport tv. alapján az előd társadalmi szervezet átalakulását követően civil sportegyesület. A nyilvántartott adataiban bekövetkezett változás nyilvántartásba vételét követően nevének változatlanul hagyásával továbbra is önálló jogi személy.

Záradék

Ezt az Alapszabályt a klub Közgyűlése 2020.11.03.-án fogadta el.

Az áthúzott szövegrészek a 2022.11.29.-i tisztújító közgyűlés, a 2023.03.28-ai közgyűlés, a 2023.08.15.-ei megismételt alapszabálymódosító közgyűlés és a 2023.09.07.-ei rendkívüli közgyűlés eredménye alapján törlésre kerültek, a módosított szövegrészek dőlt betűvel kerültek megjelölésre az 1./2022 (11.29.) sz., 2./2022 (11.29.) sz., 3./2022 (11.29.) sz., 11./2023 (03.28.) sz., 12./2023 (03.28.) sz., 13./2023 (03.28.) sz, 14./2023 (03.28) sz., 15./2023 (03.28.) sz., 16./2023 (03.28.) sz., 17./2023 (03.28.) sz., 18./2023 (03.28.) sz., 2./2023 (08.15.) sz., 3./2023 (08.15.) sz.,2./2023 (09.07.) sz., 3./2023 (09.07.) sz., 4./2023 (09.07.) sz., 5./2023 (09.07.) sz., 6./2023 (09.07.) sz., 7./2023 (09.07.) sz. közgyűlési határozatok alapján.

Az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály 2020.11.03-án kelt módosítások alapján hatályos tartalmának.

Kelt: Budapest, 2023. szeptember 07.

 1. Tisztelt ha5kdr!

  Segítségüket szeretném kérni: 10 éves kisfiamnak keresnék olyan szakkört, ahol áramkörökkel, forrasztásokkal és elektrotechnikai eszközökkel tudna foglalkozni, mert nagyon érdeklik őt ezek a dolgok. Mi Budakeszin lakunk, és ha lehet ehhez közel eső helyet keresnénk, ahol tudnak vele érdemben foglalkozni.

  Köszönettel:
  Pesti Ildikó
  06-30-293-9895

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .