Alapszabályzat

A Budapest
Fővárosi Rádióamatőr Klub Alapszabálya

A rádióamatőr klub az 2011. évi CLXXV. törvény alapján, önkéntesen
létrehozott, nyilvántartott tagsággal, önkormányzattal, önfenntartó
gazdálkodási elvek szerint működő, minden politikától és ideológiától mentes
civil egyesület. A továbbiakban: klub.

I.

Az klub adatai

(1) A klub neve: Budapest Fővárosi Rádióamatőr Klub

Rövidített jelölése: BFRK

Nemzetközi kapcsolatban angolul: Radioamateur Club of Capital City
Budapest

(2) A klub működési területe: Magyarország

Székhelye: 1222. Budapest, Zsineg utca 22.

(3) Az egyesület alapító
tagjainak nevét és lakóhelyét tartalmazó tagnévsor az alapszabály – nem
nyilvános részeként elkülönítetten kezelt – 1. számú mellékletét képezi.

(4) A klub honlapjának címe: www.ha5kdr.hu

(5) A klub emblémája: Fehér betűkkel BFRK, alatta kék színnel
Budapest térképe.

Körülötte kék alapon fehér betűkkel Budapest Fővárosi Rádióamatőr
Klub HA5KDR.

(6) A klub hivatalos pecsétje: körbélyegző, mely a klub emblémáját
tartalmazza.

 (7) A klub határozatlan
időre jött létre.

II.

Az klub célja, tevékenysége

1. A klub
célja

 (1) A klub célja létesítő
okiratában megjelölt közfeladat teljesítésére irányuló közhasznú tevékenység
végzése. A klub által végzendő közhasznú tevékenységek az alábbiak:

– Tudományos tevékenység, kutatás. (2014 évi. LXXVI. tv. a
kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról

– Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében
megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével.(2004. évi I. tv. a
sportról 49. § c)-e)) lásd- 2. §.2.-6. pont

– Katasztrófa-elhárítás,(2011. évi CXXVIII. tv. a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 2. §
(1)) lásd- 2. §.12. pont

(2) A klub tevékenységével segíti az egészséges életmód és a
szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtését; sportfinanszírozás; a
gyermek- és ifjúsági sport, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint
a fogyatékosok sportjának támogatását.

(3) A rádióamatőrök és a rádióamatőr sportági versenyzők
összefogása, tevékenységük szervezése, összehangolása, irányítása.

(4) Megteremteni a sportban való részvétel és a versenyzési
tevékenység lehetőségét.

(5) Versenysportban a hazai és a nemzetközi versenyeken való
részvétel, illetve ilyen versenyek rendezése.

(6) Tömegsportban – ha kell más civil társadalmi szervezettel,
intézménnyel együtt működve – megteremteni a minél szélesebb rétegek számára a
sportban való részvételt, a versenyzési tevékenység lehetőségét.

(7) Oktatás területén elősegíteni a rádióamatőrök szakmai,
általános és speciális műszaki műveltség szintjének emelését, tagjai számára
különböző nyelvek tanulását.

Ennek érdekében együttműködik az általános, közép- és felsőfokú
oktatási és nevelési, valamint más ifjúsági intézményekkel, szervezetekkel.

(8) A klub felkarolja és elősegíti a hobbi szintű, kedvtelési
rádióamatőr tevékenységet is.

(9) A klub feladatának tekinti részvételét a műszaki fejlesztések
megvalósításában.

(10) A klub együttműködik a polgári védelmi szervezetekkel a
katasztrófákra történő felkészülés során, ismereteivel segítséget nyújt a
katasztrófák elleni védekezés és a helyreállítás, újjáépítés feladataiban.

(11) A klub feladatának tekinti a rádiózással kapcsolatos
kulturális örökségek védelmét, külön figyelmet fordítva a muzeális értékek
megóvására, valamint a morze nyelv, mint szellemi örökség művelésére és
továbbadására.

(12) Részt vesz és együttműködik minden olyan tevékenységben, ami
a fenti célokat népszerűsíti és elősegíti.

2. A klub
feladata

A klub az Alapszabály II. fejezetében megfogalmazott célok
megvalósítása érdekében a következő feladatokat tűzi ki:

(1) Gondoskodik a sportolók, versenybírók és más szakági
sportszakemberek képzéséről, továbbképzéséről.

(2) A szabályzatokban meghatározottak szerint gondoskodik a
sportolók igazolásáról és átigazolásáról.

 (3) Rádióamatőr szakmai
előadásokat, tanfolyamokat, bemutatókat, találkozókat szervezhet, ill. ilyen
irányú szervezést támogathat.

(4) Sport és egyéb célú létesítményeket hozhat létre és tarthat
fenn.

(5) Szakirodalmat és a szakmával kapcsolatos kiadványokat
jelentethet meg.

(6) Más klubokkal, intézményekkel, civil-
és
gazdasági szervezetekkel, valamint jogi személyekkel együttműködési szerződést
köthet. A rádióklub kiemelt partnerei között tartja számon a Magyar Honvédséget,
az Antenna Hungária Zrt.-t, az Országos Meteorológiai Szolgálatot,
valamint a Magyar Telekom Nyrt-t.

A rádióklub a Magyar Honvédséggel való együttműködése során
erejéhez mérten maximálisan igyekszik támogatni a hadsereg országvédelmi
továbbá a katasztrófa-elhárítási tevékenységét

A rádióklub hagyományőrzés céljából különös hangsúlyt helyez a
katonai és a polgári rádiózással kapcsolatos múlt megmentésére, föltárására és
bemutatására.

(7) Speciális eszközeivel és lehetőségeivel – felkérés esetén –
közreműködhet más sportrendezvények és szabadidő programok szervezésében,
rendezésében.

(8) Hazai és nemzetközi szakági versenyeket rendezhet, diplomákat
és okleveleket adhat ki.

 (9) A feladatok
végrehajtása érdekében állandó-, vagy az adott feladatra meghatározott időre szóló megbízással
szakbizottságot, vagy szakvezetőt jelölhet ki, ezek tevékenységét segíti,
munkájukat ellenőrzi.

(10) A klub működése során tagjainak figyelemmel kíséri a hazai
rendeletek, szabályok, nemzetközi előírások alkalmazását és azok betartását.

(11) Nemzetközi kapcsolatokat létesíthet és tarthat fenn; részt
vesz a nemzetközi rádiósszervezetek munkájában, együttműködik más országok
hasonló szervezeteivel.

Tagja lehet hasonló célú hazai és nemzetközi szervezeteknek.

(12) A klubhoz hasonló tevékenységi körű szervezetek, egyesületek,
jogi személyek – külön megállapodásban foglaltak és a jogszabályok betartása
mellett – a klub bázisait és eszközeit használhatják.

(13) Vonatkozó előírások betartása mellett más szervezetekben,
szövetségekben a tagjai érdekvédelmi feladatait elláthatja, küldöttei
képviselhetik a tagságot.

(14) Kollektív amatőr rádióállomás(oka)t és átjátszó(ka)t tarthat
fenn és üzemeltethet.

(15) Önfenntartó gazdálkodásának elősegítése érdekében:

a.) vállalkozási és kereskedelmi tevékenységet folytathat.

b.) szolgáltatásán keresztül elősegíti tagjai részére műszaki berendezések
és tartozékaik, alkatrészek beszerzését és azokat térítés ellenében
rendelkezésre bocsátja.

(16) Tagjai részére hazai és külföldi szakirodalmat és egyéb
információkat szerez be.

III.

A
klub működésére vonatkozó általános szabályok

(1) A klub a mindenkor érvényes jogszabályok keretei között az
Alapszabályban rögzített céljainak megvalósítása érdekében külföldi államok
területén is fejthet ki tevékenységet.

(2) A klub a kitűzött céljainak megvalósítása érdekében
szakosztályokat hozhat létre és tarthat fenn.

(3) A klub felügyeletére a jogszabályokban megfogalmazott
előírások vonatkoznak.

(4) A klub politikai függetlensége és mentessége biztosítására
pártoktól, politikai csoportosulásoktól támogatást nem fogad el, és nem
fogadhat el, de ezeket nem is támogathatja; továbbá országgyűlési és
önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem állíthat, nem támogat, és nem
támogathat.

(5) A klub létesítő okiratában megjelölt közfeladat teljesítésére
irányuló közhasznú tevékenységet végző szervezet, amely a társadalom és az
egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal
rendelkezik, tevékenységének megfelelő társadalmi jelentősége kimutatható a
klub által folytatott tevékenységek alapján.

(6) A klub közhasznú tevékenységeit, szolgáltatásait nem csak
tagjai-, önkéntesei-, munkavállalói-, hanem bármely rászoruló személy számára
korlátozás nélkül biztosítja, az összeférhetetlenségi szabályokat figyelembe
véve.

(7) A klub közhasznú tevékenysége keretében nyújtott
szolgáltatásainak elérhetőségét, azok igénybevételére vonatkozó feltételeket
honlapján, székhelyének hirdetőtábláján, valamint rendszeres, illetve eseti
kiadványaiban, továbbá rendezvényein nyilvánosságra hozza.

IV.

Tagdíj

Az egyesület rendes tagjai tagdíj fizetésére kötelesek, egyéb
pénzbeli vagyoni hozzájárulást nem teljesítenek.

A tagdíjat a megalakuláskor a nyilvántartásba vételt elrendelő
végzés jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb
minden év március 31. napjáig kell egy összegben, az egyesület házipénztárába
vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni.

Az egyesület megalakulását követően újonnan belépő tag a tagsági
jogviszonya keletkezésének évében a tagdíj időarányosan számított összegét a
tagsági jogviszony létesítésétől számított 8 napon belül, ezt követően
legkésőbb minden év március 31. napjáig köteles az egyesület házipénztárába
vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján teljesíteni.

V.

A
tagság

(1) A klubnak rendes tagja lehet minden természetes és jogi
személy, aki nyilatkozik belépési szándékáról, elfogadja a klub céljait, az
Alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja és nincs eltiltva
a közügyek gyakorlásától.

(2) Pártoló tag lehet minden olyan jogi személyiséggel rendelkező
szervezet és magánszemély, aki a klub munkáját anyagilag és erkölcsileg
támogatja.

(3) Külföldi jogi személy, külföldi állampolgárságú magánszemély
is lehet tag, ha a klub elnöksége, a közvetlenül hozzá benyújtott felvételi
kérelmet jóváhagyja.

(4) Tiszteletbeli tag lehet – választás eredményeként – az a
magánszemély, aki a klub munkájában, erkölcsi támogatásában, kimagasló
érdemeket szerzett. Tiszteletbeli tag megválasztása a közgyűlés hatáskörébe
tartozik, indítványt a jelöltre klub bármelyik rendes tagja tehet.

VI.

A
tagsági jogviszony keletkezése

Az
egy
esületi
tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik. Az
egyesület megalakulását követően a tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával
keletkezik. A belépési nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani, amely
szerv a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel,
nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát
követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a
tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén
jogorvoslatnak helye nincs.

(1) A klub tagságába való belépés és a kilépés önkéntes, kivéve a
tiszteletbeli tagságot, amely választás útján adományozható és lemondással,
vagy a közgyűlés határozata alapján visszavonással vagy törléssel szűnik meg.

(2) A tagsági viszony akkor lép életbe, ha a belépési kérelmet
jóváhagyták.

(3) Jogi személyiséggel rendelkező szervezetnek a felvételi
kérelemhez csatolni kell egy nyilatkozatot, hogy a saját Alapszabálya vagy a
Működési Szabályzata nem ellentétes a klub Alapszabályának előírásaival.

VII.

A
tagsági jogviszony megszűnése

A
tagsági
jogviszony megszűnik a Ptk.-ban meghatározott esetekben.

(1)
A
tagsági
jogviszonyát a tag az egyesület elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával
bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a
nyilatkozatának az elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg.

(2) Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel
kizárhatja az egyesület tagjai közül azt a tagot, aki jelen alapszabály
rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő
magatartást tanúsít.

A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv
kezdeményezésére az elnökség folytatja le. A kizárási eljárásban a tagot az
elnökség ülésére
igazolható módon meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel,
hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés
megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell
számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is
képviseltetheti magát.

A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és
indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául
szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való
tájékoztatást.

Az elnökség a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás
megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható
módon közli az érintett taggal. A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú
elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 napon belül az
egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A fellebbezés beérkezését
követően az elnökségnek haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belüli időpontra
össze kell hívnia a rendkívüli közgyűlést. A közgyűlés nyílt szavazással,
egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban
kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett
taggal.

Az elnökség törölheti a tagok sorából azt a természetes vagy jogi
személyt, aki a tárgyév március 31-ig tagdíját nem fizeti be, és/vagy nem
nyilatkozik a befizetésmódjáról, vagy egyéb a klubbal szemben keletkezett
tartozását – előzetes és eredménytelen, 30 napos fizetési póthatáridőt
biztosító és a következményekről tájékoztatást tartalmazó írásbeli felszólítás
után – nem rendezi.

A kilépés, kizárás vagy törlés a tagot nem mentesíti a tagsága
idején keletkezett kötelezettségei következményei alól, megszűnik azonban a
tagsági jogokból eredő minden igénye.

VIII.

A
tagok jogai

(1) A rendes
tagok jogai:

a.) részt vehet a klub, illetve bármely szakosztályának
tevékenységében, több szakterületen és/vagy sportágban, valamint a klub
rendezvényein, sportrendezvényein.

b.) meghatározott feltételekkel igénybe veheti a klub
szolgáltatásait és kedvezményeit.

c.) viselheti a klub jelvényét, QSL-lapjain feltüntetheti azt,
továbbá feltüntetheti, hogy (pártoló, tiszteletbeli) tagja a klubnak.

d.) a
közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően
felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni

e.) az egyesület irataiba betekinteni

f.) arra, hogy az egyesület tisztségviselőjévé válasszák,
amennyiben vele szemben jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn.

(2) A pártoló
és tiszteletbeli tag jogai

(1) Tanácskozási joggal közvetlenül részt vehet a klub közgyűlések
határozatainak meghozatalában, észrevételeket, javaslatokat, ajánlásokat tehet,
véleményt nyilváníthat a klub szerveinek működésével kapcsolatban.

(2) Tagdíjat nem fizet.

(3) A pártoló tag önként vállalt hozzájárulást fizet, melynek
legalacsonyabb összege a rendes tagdíj fele.

IX.

A
tagok kötelezettségei

a.) a klub Alapszabályának, a közgyűlés és az elnökség
határozatainak betartása.

b.) a rádióamatőr tevékenységre vonatkozó állami jogszabályok,
verseny és etikai szabályok betartása.

c.) tevékenységével és/vagy sporttevékenységével hozzájárulni a
klub célkitűzéséinek megvalósításához, elősegíteni a klub tevékenységének
népszerűsítését, elismertségének fokozását.

d.)
Nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület
tevékenységét.

e.)
Köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni.

f) a különféle szolgáltatások igénybevételeiért megállapított
költségtérítések, hozzájárulások előírt időben történő befizetése.

X.

Az
egyesület szervei

A klub szervezeti és működési alapelve a demokratikus
önkormányzat.

Szervei:

a.) Közgyűlés

b.) Elnökség

c.) Felügyelő és Ellenőrző Bizottság

d.) Szakbizottságok

e.) Szakosztályok

A közgyűlés

A
közgyűlés az egyesület döntéshozó szerve.

A
közgyűlés hatáskörébe tartozik:

a)
az alapszabály módosítása;

b) az egyesület
megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;

c)
a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása;

d)
az éves költségvetés elfogadása, a tagdíj megállapítása;

e) az éves beszámoló –
ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló
jelentésének – elfogadása;

f)
a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető
tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;

g)
az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját
tagjával, vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt;

h)
a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési
igények érvényesítéséről való döntés;

i)
döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe
utal
.

1.    A közgyűlés évente legalább egy alkalommal
ülésezik.

2.         A közgyűlést az elnökség legalább 15
nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen az egyesület
székhelyére hívja össze írásban igazolható módon. Írásbeli igazolható módon
történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként,
továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal,
hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).

             Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az
ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen a részvételre jogosultak legalább
háromnegyede jelen van, és egyhangúan hozzájárul az ülés megtartásához.

             A közgyűlési meghívó tartalmazza az
egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét és a javasolt napirendi
pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel
kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák.
A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés határozatképtelensége
esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő
felhívást, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok
tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz, ha azt
az eredeti id
őpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő
időpontra hívják össze.

A közgyűlési meghívót az egyesület székhelyén és honlapján
nyilvánosságra kell hozni.

             A közgyűlési meghívó kézbesítésétől
vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az egyesület szervei az
elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A
napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 napon belül dönt. Az elnökség
a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését,
továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak
meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a
tagokkal.

      Ha az elnökség a napirend kiegészítése
iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja, úgy a közgyűlés a
napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a
napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt
napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha a részvételre
jogosultak legalább háromnegyede jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés
megtárgyalásához egyhangúan hozzájárul.    

3.        Az elnökség köteles a közgyűlést
haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha

a./ az egyesület
vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;

b./ az egyesület
előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy

c./ az egyesület
céljainak elérése veszélybe került.

Ezekben az esetekben
az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény
megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről
dönteni.

4.        A közgyűlés határozatképes, ha azon a
leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A
határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

5.         A közgyűlés megnyitását követően
elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, vagyis az aktuális
taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A
közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel,
nyílt szavazással megválasztja a levezető elnök személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető
és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint szükség esetén a két fős
szavazatszámláló bizottságot.

6.         A közgyűlésen
megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a
tag, valamint – ha az alapszabály a képviselő útján történő részvételt lehetővé
teszi – képviselője nevét és lakóhelyét vagy székhelyét, és – ha a tagokat nem
azonos számú szavazat illeti meg – a tagot megillető szavazatok számát. A
jelenléti ívet a közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával
hitelesíti.

                A közgyűlésről jegyzőkönyvet
kell készíteni, amely tartalmazza

                a) az egyesület nevét és
székhelyét;

                b) a közgyűlés helyét és idejét;

                c) a közgyűlés levezető
elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének nevét.

                d) a közgyűlésen lezajlott
fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;

                e) a határozati javaslatokat, a
leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól          tartózkodók számát.

                A jegyzőkönyvet a
jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés levezető elnöke írja alá, és két erre     megválasztott, jelen lévő tag hitelesíti.

7.         A tagok határozatukat a
határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével
hozzák meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a)
     akit a határozat kötelezettség vagy
felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben
részesít;

b)
     akivel a határozat szerint szerződést
kell kötni;

c)
     aki ellen a határozat alapján pert
kell indítani;

d)      akinek olyan hozzátartozója érdekelt a
döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;

e)
     aki a döntésben érdekelt más
szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy

f)
      aki egyébként személyesen érdekelt a
döntésben.

8.         A közgyűlés
határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában –
egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az egyes
ület
alapszabályának módosításához, az egyesület egyesüléséhez és szétválásához a
közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
Az egyesület céljának módosításához és az egyesület
megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

9.         A közgyűlési határozatokat a levezető
elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a határozat
meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a
határozatnak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg.

Az elnökség

Az elnökség az egyesület 5 elnökségi tagból álló ügyvezető szerve,
amely dönt mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal a
közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

Tagjait a klub vezetőség választó közgyűlése nyílt szavazással 2
(kettő) évre választja a klub rendes tagjai sorából. A jelenlévők 1/3-ának
kérésére titkos szavazást kell tartani.

 Az elnökség a következő
tisztségviselőkből áll:

– elnök

– titkár

– elnökségi
tagok

 Az elnökségbe választottak
megbízatása a Ptk.-ban meghatározott esetekben szűnik meg.

(1) Az
elnökség létszáma 5 fő.

(2) Az
elnökség évente szükség szerint, de legalább félévente
ülésezik.

(3) Az
elnökség határozatképes, ha tagjainak több, mint a fele jelen van.

(4) Az
elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

A vezető tisztségviselő
megbízatásáról az egyesülethez címzett, az egyesület másik vezető
tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi
személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő
kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől
számított hatvanadik napon válik hatályossá.

Vezető tisztségviselő az a
nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához
szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a
jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető
tisztségviselői feladatokat nevében ellátja.

A
vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni
kell. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles
ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az akit bűncselekmény elkövetése miatt
jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez
fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető
tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2)
bek. i) pont).  Nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt
az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető
tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott
időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető
tisztségviselői tevékenységtől

 
Az egyesület vezető tisztségviselői:

   Az egyesület elnöke:
………………………………………… (név, lakóhelye)

  
Az elnökség tagjai: …………………………………………
(név, lakóhelye)

                                       
………………………………………… (név, lakóhelye)

                                      
………………………………………… (név, lakóhelye)

                                      
………………………………………… (név, lakóhelye)

Az egyesület törvényes
képviseletét az elnök látja el.

A képviseleti jog gyakorlásának
terjedelme: általános.

A képviseleti jog gyakorlásának
módja: önálló.

Az
elnökség hatáskörébe tartozik:

a./
az egyesület napi ügyeinek vitele, a
hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;

b./
a beszámolók előkészítése és azoknak a
közgyűlés elé terjesztése;

c./
az éves költségvetés elkészítése és annak
a közgyűlés elé terjesztése;

d./
az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére
vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és
végrehajtása;

e./
a közgyűlés összehívása, a tagság és az
egyesület szerveinek értesítése;

f./
  az elnökség által összehívott közgyűlés
napirendi pontjainak meghatározása;

g./
részvétel a közgyűlésen és válaszadás az
egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;

h./
a tagság nyilvántartása;

i./
  az egyesület határozatainak, szervezeti
okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;

j./
az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;

k./
az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és
annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és

l./   a tag felvételéről való döntés.

m./
döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe
utal.

Az elnök

A klub élén az elnök áll, aki irányítja és vezeti – az elnökség
közreműködésével – a klub tevékenységét, szervezi az elnökség munkáját és
felelős annak eredményességéért.

(2) Az elnök
hatásköre:

a.) Az
Alapszabály előírásai, a közgyűlés és elnökségi határozatok végrehajtásának
irányítása és ellenőrzése. Ennek érdekében egy személyben dönt és intézkedik
két ülés között a klubot érintő minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a
közgyűlés, az elnökség, illetőleg szakbizottság kizárólagos hatáskörébe.
Döntéseiről az elnökség számára utólagos beszámolási kötelezettsége van.

b.)
Figyelemmel kíséri a klub szakbizottságai, szakvezetői munkáját, és munkájukról
tájékoztatót, illetve beszámolást kér.

c.) Képviseli
a klubot a mozgalmi és sportági rendezvényeken, versenyeken, továbbá a hazai és
külföldi szervezeteknél, valamint a felügyeleti és államigazgatási szerveknél
és egyéb fórumokon.

d.) A
közgyűlés és elnökségi ülések összehívásának kezdeményezése és vezetése.

e.) A vezető
testületek ülése közötti időben, azok összehívásáig a titkár útján megteszi a
szükséges intézkedéseket.

f.) Aláírási, utalványozási és munkáltatói jogkör gyakorlása,
kivéve a bankszámla feletti rendelkezést, melyet az elnökség által a soraiból
kijelölt személy(ek)és az elnök együttesen gyakorol.

g.) Az elnök – utalványozási jogköre kivételével – meghatározott
ügyekben, vagy az ügyek meghatározott fajtájára valamely jogkörét átruházhatja
az elnökség meghatározott tagjára vagy a klub valamely tisztségviselőjére.

h.) Elrendeli a tagok elleni fegyelmi vizsgálatot és eljárást.

(3) Az elnököt megbízása alapján, vagy távollétében, illetve
akadályoztatása esetén a titkár helyettesíti, kivéve azokat az ügyeket, továbbá
jogköröket, amelyeket az elnök magának tartott fenn.

(4) Az elnököt a közgyűlés 2 (kettő) évre választja meg.

A titkár

(1) Az Alapszabály, a közgyűlés és az elnökség határozatainak
megfelelően, az elnök irányítása mellett vezeti a klub ügyviteli munkáját.

(2) Gondoskodik a közgyűlés és az elnökség elé kerülő
előterjesztések kidolgozásáról, valamint ezen ülések jegyzőkönyveinek,
emlékeztetőinek vezetéséről, őrzéséről és nyilvántartásáról.

(3) Szervezi és támogatja a bizottságok munkáját.

(4) Gondoskodik a „megőrzendő” (ad depositum) iratok
nyilvántartásba vételéről és megőrzéséről.

(5) Gondoskodik a költségvetésbe felvett és utalványozott összegek
érvényesítéséről.

(6) Gondoskodik a Felügyelő és Ellenőrző Bizottság által feltárt,
vagy egyéb úton tudomására jutott hiányosságok megszüntetéséről. Ilyen esetben
írásban tájékoztatja a Felügyelő és Ellenőrző Bizottság elnökét és az
elnökséget.

(7) Felelős a közgyűlés által jóváhagyott költségvetésnek, a
klubvagyonnak a hatályos jogszabályok szerinti felhasználásáért és kezeléséért.

(8) Előkészíti a közgyűlést és az elnökségi üléseket, javaslatot
tesz annak napirendjére.

(9) Koordinálja a klub gazdálkodási, vállalkozási tevékenységét.

(10) Felelősséggel tartozik és munkájáról beszámol a közgyűlésnek
és az elnökségnek.

(11) Ellátja mindazon teendőket (ügyviteli, képviseleti stb.),
amellyel a közgyűlés és az elnökség megbízza.

Elnökségi
tagok

(1) Megválasztásuk az Alapszabály alapján történik.

(2) Pártoló tag elnökségi tag nem lehet.

(3) Az elnökség tagjai az elnökségben szavazati joggal
rendelkeznek.

(4) Minden szavazásra jogosult egy szavazattal rendelkezik.

 Felügyelő és Ellenőrző Bizottság

(1) A Felügyelő és Ellenőrző Bizottság létszáma 3 (három) fő,
elnökét és két tagját a közgyűlés választja 2 év időtartamra.

(2) A bizottság tagjai megbízásuk ideje alatt a klub vezető
szerveiben más tisztséget nem tölthetnek be és nem állhatnak a klubbal
munkaviszonyban.

(3) A Felügyelő és Ellenőrző Bizottság feladatai:

a.) Az Alapszabály, valamint a vonatkozó jogszabályok betartása
mellett vizsgálja a klub választott, valamint az ügyviteli szerveinek,
szakosztályainak, szakbizottságainak, koordinációs bizottságának pénz és
vagyonkezelését.

b.) Ellenőrzi az Alapszabály, a vonatkozó hatályos jogszabályok és
ügyviteli, bizonylati szabályok, valamint a közgyűlés határozatainak
betartását.

c.) A közgyűlés, illetve az elnökség, a vezető tisztségviselők
felkérésére célvizsgálatot folytat.

d.) Véleményt nyilvánít az éves költségvetési tervezetről.

e.) Felülvizsgálja az évi zárszámadást.

f.) Szükség esetén belső vagy külső szakember által végrehajtandó
vizsgálatokat kezdeményez vagy indítványoz.

(4) Munkájáról és megállapításairól jelentést kell tenni
esetenként az elnökségnek és minden alkalommal a közgyűlésnek.

(5) A bizottság elnökét -vagy az általa megbízott bizottsági
tagot- az elnökségi ülésekre meg kell hívni, aki azon tanácskozási joggal vesz
részt.

(6) Jelentős hiányosság, vagy ennek megszüntetésére vonatkozó
megfelelő intézkedés elmaradása esetén előterjesztést tehet rendkívüli
közgyűlés összehívására és a felügyelő szervet köteles tájékoztatni. Ebben az
esetben az elnök tartozik a közgyűlést 30 napon belül összehívni.

(7) A bizottság elnöke és tagjai feladatukat külön díjazás nélkül
társadalmi megbízatásként látják el. Tevékenységükkel kapcsolatos
költségtérítést a vonatkozó jogszabályok betartásával a klub fedezi.

(8) A bizottsági tagság a mindenkor hatályos jogszabályokban
meghatározott esetekben megszűnik.

(9) A bizottság szükség szerint, de legalább negyedévente
ülésezik.

(10) A bizottság határozatképes, ha tagjainak több, mint a fele
jelen van.

(11) A bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

Szakbizottságok,
szakosztályok

(1) A klub a feladatai végrehajtása érdekében állandó vagy az
adott feladatra, meghatározott időre szóló megbízatással szakbizottságokat,
szakosztályokat hozhat létre.

(2) Az állandó szakbizottságok, szakosztályok számát a közgyűlés
határozza meg. Vezetőit a klub elnöksége bízza meg és megbízásuk visszavonásig
érvényes.

(3) A szakbizottság tagjai számának meghatározása, a tagok
kiválasztása, felkérése, felmentése a bizottság vezetőjének hatáskörébe
tartozik, kivéve a Fegyelmi és Etikai Bizottságot, ahol a tagok számát az
elnökség határozza meg és megbízásukat az elnökségtől kapják.

(4) A szakbizottságok és szakosztályok vezetőinek és a bizottságok
tagjainak kinevezését, illetve felmentését a tagsággal közölni kell.

Állandó
szakbizottság:

a.) verseny,
diploma és propaganda bizottság

Ideiglenes
szakbizottságok:

a.) fegyelmi és
etikai bizottság

b.) műszaki
bizottság

c.) versenybírói bizottság

 Verseny, diploma és
propaganda bizottság

1) A bizottságban tagként pártoló tag is megbízható.

(2) A külföldi pártoló tag megbízásához az elnökség előzetes
hozzájárulása szükséges.

(3) A bizottság feladatai:

a.) hazai és nemzetközi szakági sportrendezvények szervezése,
ellenőrzése.

b.) felkérés alapján nem szakági sportrendezvények szervezése,
ellenőrzése.

c.) elősegítik a rádióamatőr tevékenység népszerűsítését,
rádióamatőr és rádióamatőr sportágak sportolói számának növelését, a mozgalom
és sportág társadalmi megbecsülését.

d.) ajánlásokat tesz a tagok számára a szabadidő hasznos
eltöltésére, versenyrendszerek, módszerek bevezetésére, hasznos tapasztalatok,
helyi kezdeményezések általánosítására.

e.) gondoskodik a hazai és nemzetközi diplomák megszerzéséről,
klub által kiadott diplomák nyilvántartásáról, megküldéséről.

f.) elősegíti a külföldi rádiós szakirodalom beszerzését,
klubtagság szakirodalommal való ellátását.

g.) klub illetve felkérés alapján a partner szervezetek, klubok
által szervezett sportrendezvények meghirdetése, versenybírósággal
együttműködve a versenyeredmények értékelése és regisztrálása.

h.) továbbá minden olyan bizottsági feladat, amivel a közgyűlés
vagy az elnökség megbízza.

Ideiglenes
szakbizottságok:

(1) A klub elnöksége a két közgyűlés közötti időben a klub
feladatok végrehajtása érdekében adott feladatra, meghatározott időre szóló
megbízatással (ad hoc) szakbizottságokat hozhat létre, vagy egy adott feladat
szervezésére, végrehajtására, ellenőrzésére szakvezetőt jelölhet ki (pl. vezető
bíró stb.).

(2) Ideiglenes szakbizottságok,

pl.: versenybírói bizottság

feladata: meghatározott versenyen -vonatkozó szabályok betartása
mellett- a versenybírói teendők ellátása, versenyek értékelése, versenyekről és
eredményekről jegyzőkönyv készítés.

Műszaki bizottság

a.) feladata: a hazai és nemzetközi szakági és szakági
tömegsport-rendezvények technikai eszközökkel való ellátása, ellátás
megszervezése, technikai eszközök rendeltetés és szabályszerű használatának
ellenőrzése.

b.) felelősséggel tartoznak a rendelkezésükre bocsátott technikai
eszközökért.

c.) köteles felfüggeszteni, súlyos esetben megtiltani a technikai
eszközök rendeltetés vagy szabályellenes, illetve meg nem engedett technikai
eszközök használatát. Indokolt esetben írásbeli jelentést kötelesek készíteni
az elnökség számára.

Fegyelmi és etikai bizottság

a.) a fegyelmi és etikai bizottság tagjait és tagjainak számát az
elnökség határozza meg, mely három főnél kevesebb nem lehet.

b.) fegyelmi és etikai bizottsági tag választott tisztségviselő
vagy a klubbal munkaviszonyban álló személy nem lehet.

c.) a fegyelmi és etikai bizottság tagjai külön szavazással maguk
közül elnököt választanak és az elnök nevét írásban kötelesek az elnökséggel
közölni.

d.) feladata: a fegyelmi vizsgálat lefolytatása és a fegyelmi
büntetési határozati javaslatmeghozatala, amit az elnökség hagy jóvá.

e.) fegyelmi eljárásuk során a következő határozatokat hozhatják:

– írásbeli figyelmeztetés

– megrovás

– szigorú megrovás

– a klub helységei, technikai eszközei, rendezvényeinek
látogatásától meghatározott időre szóló eltiltás

– egyes szolgáltatások igénybevételétől vagy tisztségviseléstől
meghatározott időre szóló, vagy végleges eltiltás

– tagok sorából meghatározott vagy határozatlan időre szóló
kizárás

Fegyelmi
vizsgálat

(1) Fegyelmi vizsgálat azon tag ellen indítható, akiről a
Magyarország bíróságának jogerős büntetőítélete alapján feltételezhető, hogy a
klub tagságára méltatlanná vált.

(2) Akinek magatartása a klub Alapszabályát, Szervezeti és
Működési előírásait, a vezető szervek határozatait, a klubtagok érdekeit sérti
és/vagy a klub tevékenységét akadályozza.

(3) Aki a rádióamatőr mozgalommal össze nem egyeztethető,
közerkölcsöt sértő tevékenységet folytat, vagy klubtársát megkárosítja.

(4) A fegyelmi és etikai bizottság jogosult az eljárás alá vont
tag tagsági jogait az eljárás jogerős befejezéséig felfüggeszteni.

(5) A fegyelmi határozat ellen benyújtott panasz halasztó
hatállyal bír.

Szakosztályok

(1) A klub feladatai végrehajtása, a klubtagság foglalkoztatására,
kulturált rádiózásra, sportra való nevelése, versenyzők edzési lehetőségeinek
biztosítása érdekében szakosztályokat hozhat létre. A szakosztályok számát a
közgyűlés határozza meg.

(2) A szakosztályok vezetőit az elnökség bízza meg és a megbízás a
visszavonásig érvényes.

(3) A szakosztályvezető megbízását, illetve felmentését a
tagsággal közölni kell.

(4) A szakosztály vezetője köteles munkájáról, tevékenységéről
időszakonként, -sürgős esetben azonnal- beszámolni az elnökségnek vagy az
elnöknek.

(5) A szakosztály vezetője a szakosztályon belül szakcsoportokat
hozhat létre, de ez esetben köteles éves költségvetést készíteni a költségek
csoportok közötti elosztásáról.

A költségvetést az elnökség hagyja jóvá.

(6) A klub szakosztályai:

Rádióforgalmi

– Digitális

– Konstruktőri

– Military (katonai rádiógyűjtő)

 (7) Az elnökség – ha arra
jogos igény merül fel – a két közgyűlés között létrehozhat újabb szakosztályt,
de annak működését a soron következő közgyűléssel jóvá kell hagyatni.

A bizottságok és a szakosztályok nem jogi személyek, vagyonuk nincs.

            XI.

A klub gazdálkodása

(1) Az Egyesület céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek
biztosítása érdekében gazdasági – vállalkozási tevékenységet is folytathat,
amely azonban nem lehet az Egyesület fő tevékenysége.

 Az Egyesület vállalkozási
tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem
veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel,
azt az egyesületi célokban megfogalmazott tevékenységekre használja fel.

(2) A klub éves költségvetés alapján gazdálkodik, amit a közgyűlés
hagy jóvá.

(3) Működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevődnek össze:

a.) tagsági díj, pártoló tagi hozzájárulás,

b.) magán és jogi személyek támogatásai,

c.) rendezvények bevételei,

d.) a klub által kiszabott pénzbüntetések, kártérítések,

e.) reklámtevékenységből származó bevételek,

f.) gazdasági-, vállalkozási tevékenységből származó bevételek,

g.) egyéb bevételek, klubtámogatás stb.

(4) A klub vagyona:

a.) készpénz (bankbetét, folyószámlán lévő összeg),

b.) készpénzre szóló követelés,

c.) értékpapírok,

d.) ingó- és ingatlan vagyon.

(5) A klub bevételeivel és vagyonával önállóan gazdálkodik,
tartozásaiért a saját vagyonával felel. A klub tagjai a klub tartozásaiért – a
befizetett tagdíjon túlmenően – saját vagyonukkal nem felelnek.

(6) A klub a gazdasági-vállalkozási tevékenységét és az abból
származó eredmény megállapítását a társadalmi szervezetek gazdálkodási
tevékenységére mindenkor érvényes törvények és az azok alapján kiadott
rendeletek alapján végzi.

                                                                               XII.

A klub megszűnése

(1) A klub a Ptk.-ban meghatározott esetekben szűnik meg.

(2) Más civil szervezetnek, sportszervezetnek, klubnak a klubhoz
való csatlakozása, klubba való beolvadása a közgyűlés határozata alapján
történik, de ezzel a klub megszűnése nem áll fenn.

(3) Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők
követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az alapszabályban
meghatározott, az egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására
létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni.

            XIII.     

       Elismerések

Az Alapszabályban meghatározott célkitűzések és feladatok
végrehajtásában kiemelkedő teljesítményt elért személyeket a klub szervei és
tisztségviselői elismerésben részesíthetik.

            XIV.

Nyilvánosság biztosítása

(1) Az Egyesület működésével, határozatai közzétételével,
szolgáltatási igénybevétele módjával, beszámolói közlésével kapcsolatosan a
nyilvánosságot az alapszabályban szabályozott iratbetekintési és felvilágosítás
adási jog rögzítésével biztosítja.

(2) Az Egyesület tevékenysége nyilvánosságának biztosítása
érdekében

a https://www.ha5kdr.hu URL-en internetes honlapot működtet. A
honlapon az alapszabályt, közgyűlési és elnökségi határozatokat, az Egyesület
szolgáltatásaival kapcsolatos dokumentumokat, az éves beszámolót, közzé kell
tenni. Ugyanitt lehetőséget kell biztosítani felvilágosítás kérésére is
elektronikus levelezés útján. Az Egyesület a közhasznú tevékenységek, a
szolgáltatások igénybevételének módját is a honlapon hozza nyilvánosságra. A
honlap tartalmáért és működtetéséért az Elnökség felelős.

(3) Az Elnök köteles gondoskodni a működésével kapcsolatosan
keletkezett iratokba (különösen a határozataiba, szolgáltatásai igénybevétele
módjával kapcsolatos szabályzatokba, jelentésekbe, beszámolóiba) való
betekintésről, illetve azokról felvilágosítást adni.

(4) A fenti dokumentumokat személyes megtekintés céljából, az
Elnökkel egyeztetett időpontban rendelkezésre bocsátja az Egyesület székhelyén.

(5) Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban
kell az Elnök részére megküldeni, az Elnök a kérelem beérkezésétől számított 5
(öt) munkanapon belül köteles az iratbetekintést lehetővé tenni.

(6) Az Elnök köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv
vagy személy által kért iratbetekintést haladéktalanul; egyéb esetekben az
iratbetekintést kérővel történt megállapodás szerinti határidőben, illetve
jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni.

(7) Az Elnök köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást
vezetni, melyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a
kérelem és teljesítésének ideje.

                                                                                              XV.

Záró rendelkezések

(1) A klub működésére és a jelen Alapszabályban nem részletezett
kérdésekre a Polgári Törvénykönyv és a Civil Törvény előírásai és rendelkezései
az irányadók.

(2) A klub rendes tagjai évente rendszeres tagdíjat
tartoznak fizetni, melynek összegét a közgyűlés határozza meg. A tagok önkéntes
vállalással az alapösszegnél magasabb tagdíjat is fizethetnek. A tagdíj
befizetésének határideje minden év március 31.

(3) Külföldön élő, külföldi állampolgárságú tag a
devizajogszabályoknak megfelelően teljesítheti kötelezettségeit.

(4) Tartósan Magyarországon élő külföldi állampolgár a
devizajogszabályok betartása mellett a magyar állampolgárságú tagokkal azonos
módon, és azonos szabályok szerint gyakorolhatja tagsági jogait.

(5) Ha a klub olyan tevékenységet végez, amelyet valamely
jogszabály feltételekhez köt, illetve szabályoz, akkor e tevékenység felett a
hatáskörrel rendelkező állami szerv – a hatósági ellenőrzésre vonatkozó
szabályok alkalmazásával – felügyeletet gyakorol.

(6) A klub Alapszabályában, illetve egyéb szabályzataiban foglalt
rendelkezések hivatalos értelmezésére az elnökség jogosult, állásfoglalása a
klub valamennyi tagjára, szervére, illetőleg szervezetére nézve kötelező.

(8) Az egyesület a Civil tv. és Sport tv. alapján az előd
társadalmi szervezet átalakulását követően civil sportegyesület. A
nyilvántartott adataiban bekövetkezett változás nyilvántartásba vételét
követően nevének változatlanul hagyásával továbbra is önálló jogi személy.

Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az
irányadóak.

Záradék

Ezt az Alapszabályt a klub Közgyűlése 2019.04. 02-án fogadta el.

Az áthúzott szövegrészek a 2019. április 2-i
közgyűlési döntéssel törlésre kerültek, a 2019. április 2-i közgyűlési
döntéssel módosított szövegrészek dőlt betűvel kerültek megjelölésre.

Az alapszabály módosítása törvényi megfelelés és a Ptk. 2014.
március 15-i hatályba lépése miatt vált szükségessé.

Az alapszabály
egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály 2019. április 2-án
kelt módosítások alapján hatályos tartalmának

Kelt: Budapest, 2019. április 02.

A Budapest Fővárosi Rádióamatőr Klub Alapszabálya

A rádióamatőr klub az 2011. évi CLXXV. törvény alapján, önkéntesen
létrehozott, nyilvántartott tagsággal, önkormányzattal, önfenntartó
gazdálkodási elvek szerint működő, minden politikától és ideológiától mentes
civil egyesület. A továbbiakban: klub.

I.

Az klub adatai

(1) A klub neve: Budapest Fővárosi Rádióamatőr Klub

Rövidített jelölése: BFRK

Nemzetközi kapcsolatban angolul: Radioamateur Club of Capital City
Budapest

(2) A klub működési területe: Magyarország

Székhelye: 1222. Budapest, Zsineg utca 22.

(3) Az egyesület alapító
tagjainak nevét és lakóhelyét tartalmazó tagnévsor az alapszabály – nem
nyilvános részeként elkülönítetten kezelt – 1. számú mellékletét képezi.

(4) A klub honlapjának címe: www.ha5kdr.hu

(5) A klub emblémája: Fehér betűkkel BFRK, alatta kék színnel
Budapest térképe.

Körülötte kék alapon fehér betűkkel Budapest Fővárosi Rádióamatőr
Klub HA5KDR.

(6) A klub hivatalos pecsétje: körbélyegző, mely a klub emblémáját
tartalmazza.

 (7) A klub határozatlan
időre jött létre.

II.

Az klub célja, tevékenysége

1. A klub
célja

 (1) A klub célja létesítő
okiratában megjelölt közfeladat teljesítésére irányuló közhasznú tevékenység
végzése. A klub által végzendő közhasznú tevékenységek az alábbiak:

– Tudományos tevékenység, kutatás. (2014 évi. LXXVI. tv. a
kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról

– Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében
megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével.(2004. évi I. tv. a
sportról 49. § c)-e)) lásd- 2. §.2.-6. pont

– Katasztrófa-elhárítás,(2011. évi CXXVIII. tv. a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 2. §
(1)) lásd- 2. §.12. pont

(2) A klub tevékenységével segíti az egészséges életmód és a
szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtését; sportfinanszírozás; a
gyermek- és ifjúsági sport, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint
a fogyatékosok sportjának támogatását.

(3) A rádióamatőrök és a rádióamatőr sportági versenyzők
összefogása, tevékenységük szervezése, összehangolása, irányítása.

(4) Megteremteni a sportban való részvétel és a versenyzési
tevékenység lehetőségét.

(5) Versenysportban a hazai és a nemzetközi versenyeken való
részvétel, illetve ilyen versenyek rendezése.

(6) Tömegsportban – ha kell más civil társadalmi szervezettel,
intézménnyel együtt működve – megteremteni a minél szélesebb rétegek számára a
sportban való részvételt, a versenyzési tevékenység lehetőségét.

(7) Oktatás területén elősegíteni a rádióamatőrök szakmai,
általános és speciális műszaki műveltség szintjének emelését, tagjai számára
különböző nyelvek tanulását.

Ennek érdekében együttműködik az általános, közép- és felsőfokú
oktatási és nevelési, valamint más ifjúsági intézményekkel, szervezetekkel.

(8) A klub felkarolja és elősegíti a hobbi szintű, kedvtelési
rádióamatőr tevékenységet is.

(9) A klub feladatának tekinti részvételét a műszaki fejlesztések
megvalósításában.

(10) A klub együttműködik a polgári védelmi szervezetekkel a
katasztrófákra történő felkészülés során, ismereteivel segítséget nyújt a
katasztrófák elleni védekezés és a helyreállítás, újjáépítés feladataiban.

(11) A klub feladatának tekinti a rádiózással kapcsolatos
kulturális örökségek védelmét, külön figyelmet fordítva a muzeális értékek
megóvására, valamint a morze nyelv, mint szellemi örökség művelésére és
továbbadására.

(12) Részt vesz és együttműködik minden olyan tevékenységben, ami
a fenti célokat népszerűsíti és elősegíti.

2. A klub
feladata

A klub az Alapszabály II. fejezetében megfogalmazott célok
megvalósítása érdekében a következő feladatokat tűzi ki:

(1) Gondoskodik a sportolók, versenybírók és más szakági
sportszakemberek képzéséről, továbbképzéséről.

(2) A szabályzatokban meghatározottak szerint gondoskodik a
sportolók igazolásáról és átigazolásáról.

 (3) Rádióamatőr szakmai
előadásokat, tanfolyamokat, bemutatókat, találkozókat szervezhet, ill. ilyen
irányú szervezést támogathat.

(4) Sport és egyéb célú létesítményeket hozhat létre és tarthat
fenn.

(5) Szakirodalmat és a szakmával kapcsolatos kiadványokat
jelentethet meg.

(6) Más klubokkal, intézményekkel, civil-
és
gazdasági szervezetekkel, valamint jogi személyekkel együttműködési szerződést
köthet. A rádióklub kiemelt partnerei között tartja számon a Magyar Honvédséget,
az Antenna Hungária Zrt.-t, az Országos Meteorológiai Szolgálatot,
valamint a Magyar Telekom Nyrt-t.

A rádióklub a Magyar Honvédséggel való együttműködése során
erejéhez mérten maximálisan igyekszik támogatni a hadsereg országvédelmi
továbbá a katasztrófa-elhárítási tevékenységét

A rádióklub hagyományőrzés céljából különös hangsúlyt helyez a
katonai és a polgári rádiózással kapcsolatos múlt megmentésére, föltárására és
bemutatására.

(7) Speciális eszközeivel és lehetőségeivel – felkérés esetén –
közreműködhet más sportrendezvények és szabadidő programok szervezésében,
rendezésében.

(8) Hazai és nemzetközi szakági versenyeket rendezhet, diplomákat
és okleveleket adhat ki.

 (9) A feladatok
végrehajtása érdekében állandó-, vagy az adott feladatra meghatározott időre szóló megbízással
szakbizottságot, vagy szakvezetőt jelölhet ki, ezek tevékenységét segíti,
munkájukat ellenőrzi.

(10) A klub működése során tagjainak figyelemmel kíséri a hazai
rendeletek, szabályok, nemzetközi előírások alkalmazását és azok betartását.

(11) Nemzetközi kapcsolatokat létesíthet és tarthat fenn; részt
vesz a nemzetközi rádiósszervezetek munkájában, együttműködik más országok
hasonló szervezeteivel.

Tagja lehet hasonló célú hazai és nemzetközi szervezeteknek.

(12) A klubhoz hasonló tevékenységi körű szervezetek, egyesületek,
jogi személyek – külön megállapodásban foglaltak és a jogszabályok betartása
mellett – a klub bázisait és eszközeit használhatják.

(13) Vonatkozó előírások betartása mellett más szervezetekben,
szövetségekben a tagjai érdekvédelmi feladatait elláthatja, küldöttei
képviselhetik a tagságot.

(14) Kollektív amatőr rádióállomás(oka)t és átjátszó(ka)t tarthat
fenn és üzemeltethet.

(15) Önfenntartó gazdálkodásának elősegítése érdekében:

a.) vállalkozási és kereskedelmi tevékenységet folytathat.

b.) szolgáltatásán keresztül elősegíti tagjai részére műszaki berendezések
és tartozékaik, alkatrészek beszerzését és azokat térítés ellenében
rendelkezésre bocsátja.

(16) Tagjai részére hazai és külföldi szakirodalmat és egyéb
információkat szerez be.

III.

A
klub működésére vonatkozó általános szabályok

(1) A klub a mindenkor érvényes jogszabályok keretei között az
Alapszabályban rögzített céljainak megvalósítása érdekében külföldi államok
területén is fejthet ki tevékenységet.

(2) A klub a kitűzött céljainak megvalósítása érdekében
szakosztályokat hozhat létre és tarthat fenn.

(3) A klub felügyeletére a jogszabályokban megfogalmazott
előírások vonatkoznak.

(4) A klub politikai függetlensége és mentessége biztosítására
pártoktól, politikai csoportosulásoktól támogatást nem fogad el, és nem
fogadhat el, de ezeket nem is támogathatja; továbbá országgyűlési és
önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem állíthat, nem támogat, és nem
támogathat.

(5) A klub létesítő okiratában megjelölt közfeladat teljesítésére
irányuló közhasznú tevékenységet végző szervezet, amely a társadalom és az
egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal
rendelkezik, tevékenységének megfelelő társadalmi jelentősége kimutatható a
klub által folytatott tevékenységek alapján.

(6) A klub közhasznú tevékenységeit, szolgáltatásait nem csak
tagjai-, önkéntesei-, munkavállalói-, hanem bármely rászoruló személy számára
korlátozás nélkül biztosítja, az összeférhetetlenségi szabályokat figyelembe
véve.

(7) A klub közhasznú tevékenysége keretében nyújtott
szolgáltatásainak elérhetőségét, azok igénybevételére vonatkozó feltételeket
honlapján, székhelyének hirdetőtábláján, valamint rendszeres, illetve eseti
kiadványaiban, továbbá rendezvényein nyilvánosságra hozza.

IV.

Tagdíj

Az egyesület rendes tagjai tagdíj fizetésére kötelesek, egyéb
pénzbeli vagyoni hozzájárulást nem teljesítenek.

A tagdíjat a megalakuláskor a nyilvántartásba vételt elrendelő
végzés jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb
minden év március 31. napjáig kell egy összegben, az egyesület házipénztárába
vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni.

Az egyesület megalakulását követően újonnan belépő tag a tagsági
jogviszonya keletkezésének évében a tagdíj időarányosan számított összegét a
tagsági jogviszony létesítésétől számított 8 napon belül, ezt követően
legkésőbb minden év március 31. napjáig köteles az egyesület házipénztárába
vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján teljesíteni.

V.

A
tagság

(1) A klubnak rendes tagja lehet minden természetes és jogi
személy, aki nyilatkozik belépési szándékáról, elfogadja a klub céljait, az
Alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja és nincs eltiltva
a közügyek gyakorlásától.

(2) Pártoló tag lehet minden olyan jogi személyiséggel rendelkező
szervezet és magánszemély, aki a klub munkáját anyagilag és erkölcsileg
támogatja.

(3) Külföldi jogi személy, külföldi állampolgárságú magánszemély
is lehet tag, ha a klub elnöksége, a közvetlenül hozzá benyújtott felvételi
kérelmet jóváhagyja.

(4) Tiszteletbeli tag lehet – választás eredményeként – az a
magánszemély, aki a klub munkájában, erkölcsi támogatásában, kimagasló
érdemeket szerzett. Tiszteletbeli tag megválasztása a közgyűlés hatáskörébe
tartozik, indítványt a jelöltre klub bármelyik rendes tagja tehet.

VI.

A
tagsági jogviszony keletkezése

Az
egy
esületi
tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik. Az
egyesület megalakulását követően a tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával
keletkezik. A belépési nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani, amely
szerv a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel,
nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát
követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a
tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén
jogorvoslatnak helye nincs.

(1) A klub tagságába való belépés és a kilépés önkéntes, kivéve a
tiszteletbeli tagságot, amely választás útján adományozható és lemondással,
vagy a közgyűlés határozata alapján visszavonással vagy törléssel szűnik meg.

(2) A tagsági viszony akkor lép életbe, ha a belépési kérelmet
jóváhagyták.

(3) Jogi személyiséggel rendelkező szervezetnek a felvételi
kérelemhez csatolni kell egy nyilatkozatot, hogy a saját Alapszabálya vagy a
Működési Szabályzata nem ellentétes a klub Alapszabályának előírásaival.

VII.

A
tagsági jogviszony megszűnése

A
tagsági
jogviszony megszűnik a Ptk.-ban meghatározott esetekben.

(1)
A
tagsági
jogviszonyát a tag az egyesület elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával
bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a
nyilatkozatának az elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg.

(2) Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel
kizárhatja az egyesület tagjai közül azt a tagot, aki jelen alapszabály
rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő
magatartást tanúsít.

A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv
kezdeményezésére az elnökség folytatja le. A kizárási eljárásban a tagot az
elnökség ülésére
igazolható módon meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel,
hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés
megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell
számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is
képviseltetheti magát.

A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és
indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául
szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való
tájékoztatást.

Az elnökség a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás
megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható
módon közli az érintett taggal. A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú
elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 napon belül az
egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A fellebbezés beérkezését
követően az elnökségnek haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belüli időpontra
össze kell hívnia a rendkívüli közgyűlést. A közgyűlés nyílt szavazással,
egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban
kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett
taggal.

Az elnökség törölheti a tagok sorából azt a természetes vagy jogi
személyt, aki a tárgyév március 31-ig tagdíját nem fizeti be, és/vagy nem
nyilatkozik a befizetésmódjáról, vagy egyéb a klubbal szemben keletkezett
tartozását – előzetes és eredménytelen, 30 napos fizetési póthatáridőt
biztosító és a következményekről tájékoztatást tartalmazó írásbeli felszólítás
után – nem rendezi.

A kilépés, kizárás vagy törlés a tagot nem mentesíti a tagsága
idején keletkezett kötelezettségei következményei alól, megszűnik azonban a
tagsági jogokból eredő minden igénye.

VIII.

A
tagok jogai

(1) A rendes
tagok jogai:

a.) részt vehet a klub, illetve bármely szakosztályának
tevékenységében, több szakterületen és/vagy sportágban, valamint a klub
rendezvényein, sportrendezvényein.

b.) meghatározott feltételekkel igénybe veheti a klub
szolgáltatásait és kedvezményeit.

c.) viselheti a klub jelvényét, QSL-lapjain feltüntetheti azt,
továbbá feltüntetheti, hogy (pártoló, tiszteletbeli) tagja a klubnak.

d.) a
közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően
felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni

e.) az egyesület irataiba betekinteni

f.) arra, hogy az egyesület tisztségviselőjévé válasszák,
amennyiben vele szemben jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn.

(2) A pártoló
és tiszteletbeli tag jogai

(1) Tanácskozási joggal közvetlenül részt vehet a klub közgyűlések
határozatainak meghozatalában, észrevételeket, javaslatokat, ajánlásokat tehet,
véleményt nyilváníthat a klub szerveinek működésével kapcsolatban.

(2) Tagdíjat nem fizet.

(3) A pártoló tag önként vállalt hozzájárulást fizet, melynek
legalacsonyabb összege a rendes tagdíj fele.

IX.

A
tagok kötelezettségei

a.) a klub Alapszabályának, a közgyűlés és az elnökség
határozatainak betartása.

b.) a rádióamatőr tevékenységre vonatkozó állami jogszabályok,
verseny és etikai szabályok betartása.

c.) tevékenységével és/vagy sporttevékenységével hozzájárulni a
klub célkitűzéséinek megvalósításához, elősegíteni a klub tevékenységének
népszerűsítését, elismertségének fokozását.

d.)
Nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület
tevékenységét.

e.)
Köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni.

f) a különféle szolgáltatások igénybevételeiért megállapított
költségtérítések, hozzájárulások előírt időben történő befizetése.

X.

Az
egyesület szervei

A klub szervezeti és működési alapelve a demokratikus
önkormányzat.

Szervei:

a.) Közgyűlés

b.) Elnökség

c.) Felügyelő és Ellenőrző Bizottság

d.) Szakbizottságok

e.) Szakosztályok

A közgyűlés

A
közgyűlés az egyesület döntéshozó szerve.

A
közgyűlés hatáskörébe tartozik:

a)
az alapszabály módosítása;

b) az egyesület
megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;

c)
a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása;

d)
az éves költségvetés elfogadása, a tagdíj megállapítása;

e) az éves beszámoló –
ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló
jelentésének – elfogadása;

f)
a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető
tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;

g)
az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját
tagjával, vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt;

h)
a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési
igények érvényesítéséről való döntés;

i)
döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe
utal
.

1.    A közgyűlés évente legalább egy alkalommal
ülésezik.

2.         A közgyűlést az elnökség legalább 15
nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen az egyesület
székhelyére hívja össze írásban igazolható módon. Írásbeli igazolható módon
történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként,
továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal,
hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).

             Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az
ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen a részvételre jogosultak legalább
háromnegyede jelen van, és egyhangúan hozzájárul az ülés megtartásához.

             A közgyűlési meghívó tartalmazza az
egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét és a javasolt napirendi
pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel
kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák.
A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés határozatképtelensége
esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő
felhívást, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok
tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz, ha azt
az eredeti id
őpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő
időpontra hívják össze.

A közgyűlési meghívót az egyesület székhelyén és honlapján
nyilvánosságra kell hozni.

             A közgyűlési meghívó kézbesítésétől
vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az egyesület szervei az
elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A
napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 napon belül dönt. Az elnökség
a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését,
továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak
meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a
tagokkal.

      Ha az elnökség a napirend kiegészítése
iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja, úgy a közgyűlés a
napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a
napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt
napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha a részvételre
jogosultak legalább háromnegyede jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés
megtárgyalásához egyhangúan hozzájárul.    

3.        Az elnökség köteles a közgyűlést
haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha

a./ az egyesület
vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;

b./ az egyesület
előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy

c./ az egyesület
céljainak elérése veszélybe került.

Ezekben az esetekben
az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény
megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről
dönteni.

4.        A közgyűlés határozatképes, ha azon a
leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A
határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

5.         A közgyűlés megnyitását követően
elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, vagyis az aktuális
taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A
közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel,
nyílt szavazással megválasztja a levezető elnök személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető
és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint szükség esetén a két fős
szavazatszámláló bizottságot.

6.         A közgyűlésen
megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a
tag, valamint – ha az alapszabály a képviselő útján történő részvételt lehetővé
teszi – képviselője nevét és lakóhelyét vagy székhelyét, és – ha a tagokat nem
azonos számú szavazat illeti meg – a tagot megillető szavazatok számát. A
jelenléti ívet a közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával
hitelesíti.

                A közgyűlésről jegyzőkönyvet
kell készíteni, amely tartalmazza

                a) az egyesület nevét és
székhelyét;

                b) a közgyűlés helyét és idejét;

                c) a közgyűlés levezető
elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének nevét.

                d) a közgyűlésen lezajlott
fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;

                e) a határozati javaslatokat, a
leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól          tartózkodók számát.

                A jegyzőkönyvet a
jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés levezető elnöke írja alá, és két erre     megválasztott, jelen lévő tag hitelesíti.

7.         A tagok határozatukat a
határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével
hozzák meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a)
     akit a határozat kötelezettség vagy
felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben
részesít;

b)
     akivel a határozat szerint szerződést
kell kötni;

c)
     aki ellen a határozat alapján pert
kell indítani;

d)      akinek olyan hozzátartozója érdekelt a
döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;

e)
     aki a döntésben érdekelt más
szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy

f)
      aki egyébként személyesen érdekelt a
döntésben.

8.         A közgyűlés
határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában –
egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az egyes
ület
alapszabályának módosításához, az egyesület egyesüléséhez és szétválásához a
közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
Az egyesület céljának módosításához és az egyesület
megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

9.         A közgyűlési határozatokat a levezető
elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a határozat
meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a
határozatnak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg.

Az elnökség

Az elnökség az egyesület 5 elnökségi tagból álló ügyvezető szerve,
amely dönt mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal a
közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

Tagjait a klub vezetőség választó közgyűlése nyílt szavazással 2
(kettő) évre választja a klub rendes tagjai sorából. A jelenlévők 1/3-ának
kérésére titkos szavazást kell tartani.

 Az elnökség a következő
tisztségviselőkből áll:

– elnök

– titkár

– elnökségi
tagok

 Az elnökségbe választottak
megbízatása a Ptk.-ban meghatározott esetekben szűnik meg.

(1) Az
elnökség létszáma 5 fő.

(2) Az
elnökség évente szükség szerint, de legalább félévente
ülésezik.

(3) Az
elnökség határozatképes, ha tagjainak több, mint a fele jelen van.

(4) Az
elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

A vezető tisztségviselő
megbízatásáról az egyesülethez címzett, az egyesület másik vezető
tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi
személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő
kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől
számított hatvanadik napon válik hatályossá.

Vezető tisztségviselő az a
nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához
szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a
jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető
tisztségviselői feladatokat nevében ellátja.

A
vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni
kell. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles
ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az akit bűncselekmény elkövetése miatt
jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez
fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető
tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2)
bek. i) pont).  Nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt
az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető
tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott
időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető
tisztségviselői tevékenységtől

 
Az egyesület vezető tisztségviselői:

   Az egyesület elnöke:
………………………………………… (név, lakóhelye)

  
Az elnökség tagjai: …………………………………………
(név, lakóhelye)

                                       
………………………………………… (név, lakóhelye)

                                      
………………………………………… (név, lakóhelye)

                                      
………………………………………… (név, lakóhelye)

Az egyesület törvényes
képviseletét az elnök látja el.

A képviseleti jog gyakorlásának
terjedelme: általános.

A képviseleti jog gyakorlásának
módja: önálló.

Az
elnökség hatáskörébe tartozik:

a./
az egyesület napi ügyeinek vitele, a
hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;

b./
a beszámolók előkészítése és azoknak a
közgyűlés elé terjesztése;

c./
az éves költségvetés elkészítése és annak
a közgyűlés elé terjesztése;

d./
az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére
vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és
végrehajtása;

e./
a közgyűlés összehívása, a tagság és az
egyesület szerveinek értesítése;

f./
  az elnökség által összehívott közgyűlés
napirendi pontjainak meghatározása;

g./
részvétel a közgyűlésen és válaszadás az
egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;

h./
a tagság nyilvántartása;

i./
  az egyesület határozatainak, szervezeti
okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;

j./
az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;

k./
az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és
annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és

l./   a tag felvételéről való döntés.

m./
döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe
utal.

Az elnök

A klub élén az elnök áll, aki irányítja és vezeti – az elnökség
közreműködésével – a klub tevékenységét, szervezi az elnökség munkáját és
felelős annak eredményességéért.

(2) Az elnök
hatásköre:

a.) Az
Alapszabály előírásai, a közgyűlés és elnökségi határozatok végrehajtásának
irányítása és ellenőrzése. Ennek érdekében egy személyben dönt és intézkedik
két ülés között a klubot érintő minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a
közgyűlés, az elnökség, illetőleg szakbizottság kizárólagos hatáskörébe.
Döntéseiről az elnökség számára utólagos beszámolási kötelezettsége van.

b.)
Figyelemmel kíséri a klub szakbizottságai, szakvezetői munkáját, és munkájukról
tájékoztatót, illetve beszámolást kér.

c.) Képviseli
a klubot a mozgalmi és sportági rendezvényeken, versenyeken, továbbá a hazai és
külföldi szervezeteknél, valamint a felügyeleti és államigazgatási szerveknél
és egyéb fórumokon.

d.) A
közgyűlés és elnökségi ülések összehívásának kezdeményezése és vezetése.

e.) A vezető
testületek ülése közötti időben, azok összehívásáig a titkár útján megteszi a
szükséges intézkedéseket.

f.) Aláírási, utalványozási és munkáltatói jogkör gyakorlása,
kivéve a bankszámla feletti rendelkezést, melyet az elnökség által a soraiból
kijelölt személy(ek)és az elnök együttesen gyakorol.

g.) Az elnök – utalványozási jogköre kivételével – meghatározott
ügyekben, vagy az ügyek meghatározott fajtájára valamely jogkörét átruházhatja
az elnökség meghatározott tagjára vagy a klub valamely tisztségviselőjére.

h.) Elrendeli a tagok elleni fegyelmi vizsgálatot és eljárást.

(3) Az elnököt megbízása alapján, vagy távollétében, illetve
akadályoztatása esetén a titkár helyettesíti, kivéve azokat az ügyeket, továbbá
jogköröket, amelyeket az elnök magának tartott fenn.

(4) Az elnököt a közgyűlés 2 (kettő) évre választja meg.

A titkár

(1) Az Alapszabály, a közgyűlés és az elnökség határozatainak
megfelelően, az elnök irányítása mellett vezeti a klub ügyviteli munkáját.

(2) Gondoskodik a közgyűlés és az elnökség elé kerülő
előterjesztések kidolgozásáról, valamint ezen ülések jegyzőkönyveinek,
emlékeztetőinek vezetéséről, őrzéséről és nyilvántartásáról.

(3) Szervezi és támogatja a bizottságok munkáját.

(4) Gondoskodik a „megőrzendő” (ad depositum) iratok
nyilvántartásba vételéről és megőrzéséről.

(5) Gondoskodik a költségvetésbe felvett és utalványozott összegek
érvényesítéséről.

(6) Gondoskodik a Felügyelő és Ellenőrző Bizottság által feltárt,
vagy egyéb úton tudomására jutott hiányosságok megszüntetéséről. Ilyen esetben
írásban tájékoztatja a Felügyelő és Ellenőrző Bizottság elnökét és az
elnökséget.

(7) Felelős a közgyűlés által jóváhagyott költségvetésnek, a
klubvagyonnak a hatályos jogszabályok szerinti felhasználásáért és kezeléséért.

(8) Előkészíti a közgyűlést és az elnökségi üléseket, javaslatot
tesz annak napirendjére.

(9) Koordinálja a klub gazdálkodási, vállalkozási tevékenységét.

(10) Felelősséggel tartozik és munkájáról beszámol a közgyűlésnek
és az elnökségnek.

(11) Ellátja mindazon teendőket (ügyviteli, képviseleti stb.),
amellyel a közgyűlés és az elnökség megbízza.

Elnökségi
tagok

(1) Megválasztásuk az Alapszabály alapján történik.

(2) Pártoló tag elnökségi tag nem lehet.

(3) Az elnökség tagjai az elnökségben szavazati joggal
rendelkeznek.

(4) Minden szavazásra jogosult egy szavazattal rendelkezik.

 Felügyelő és Ellenőrző Bizottság

(1) A Felügyelő és Ellenőrző Bizottság létszáma 3 (három) fő,
elnökét és két tagját a közgyűlés választja 2 év időtartamra.

(2) A bizottság tagjai megbízásuk ideje alatt a klub vezető
szerveiben más tisztséget nem tölthetnek be és nem állhatnak a klubbal
munkaviszonyban.

(3) A Felügyelő és Ellenőrző Bizottság feladatai:

a.) Az Alapszabály, valamint a vonatkozó jogszabályok betartása
mellett vizsgálja a klub választott, valamint az ügyviteli szerveinek,
szakosztályainak, szakbizottságainak, koordinációs bizottságának pénz és
vagyonkezelését.

b.) Ellenőrzi az Alapszabály, a vonatkozó hatályos jogszabályok és
ügyviteli, bizonylati szabályok, valamint a közgyűlés határozatainak
betartását.

c.) A közgyűlés, illetve az elnökség, a vezető tisztségviselők
felkérésére célvizsgálatot folytat.

d.) Véleményt nyilvánít az éves költségvetési tervezetről.

e.) Felülvizsgálja az évi zárszámadást.

f.) Szükség esetén belső vagy külső szakember által végrehajtandó
vizsgálatokat kezdeményez vagy indítványoz.

(4) Munkájáról és megállapításairól jelentést kell tenni
esetenként az elnökségnek és minden alkalommal a közgyűlésnek.

(5) A bizottság elnökét -vagy az általa megbízott bizottsági
tagot- az elnökségi ülésekre meg kell hívni, aki azon tanácskozási joggal vesz
részt.

(6) Jelentős hiányosság, vagy ennek megszüntetésére vonatkozó
megfelelő intézkedés elmaradása esetén előterjesztést tehet rendkívüli
közgyűlés összehívására és a felügyelő szervet köteles tájékoztatni. Ebben az
esetben az elnök tartozik a közgyűlést 30 napon belül összehívni.

(7) A bizottság elnöke és tagjai feladatukat külön díjazás nélkül
társadalmi megbízatásként látják el. Tevékenységükkel kapcsolatos
költségtérítést a vonatkozó jogszabályok betartásával a klub fedezi.

(8) A bizottsági tagság a mindenkor hatályos jogszabályokban
meghatározott esetekben megszűnik.

(9) A bizottság szükség szerint, de legalább negyedévente
ülésezik.

(10) A bizottság határozatképes, ha tagjainak több, mint a fele
jelen van.

(11) A bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

Szakbizottságok,
szakosztályok

(1) A klub a feladatai végrehajtása érdekében állandó vagy az
adott feladatra, meghatározott időre szóló megbízatással szakbizottságokat,
szakosztályokat hozhat létre.

(2) Az állandó szakbizottságok, szakosztályok számát a közgyűlés
határozza meg. Vezetőit a klub elnöksége bízza meg és megbízásuk visszavonásig
érvényes.

(3) A szakbizottság tagjai számának meghatározása, a tagok
kiválasztása, felkérése, felmentése a bizottság vezetőjének hatáskörébe
tartozik, kivéve a Fegyelmi és Etikai Bizottságot, ahol a tagok számát az
elnökség határozza meg és megbízásukat az elnökségtől kapják.

(4) A szakbizottságok és szakosztályok vezetőinek és a bizottságok
tagjainak kinevezését, illetve felmentését a tagsággal közölni kell.

Állandó
szakbizottság:

a.) verseny,
diploma és propaganda bizottság

Ideiglenes
szakbizottságok:

a.) fegyelmi és
etikai bizottság

b.) műszaki
bizottság

c.) versenybírói bizottság

 Verseny, diploma és
propaganda bizottság

1) A bizottságban tagként pártoló tag is megbízható.

(2) A külföldi pártoló tag megbízásához az elnökség előzetes
hozzájárulása szükséges.

(3) A bizottság feladatai:

a.) hazai és nemzetközi szakági sportrendezvények szervezése,
ellenőrzése.

b.) felkérés alapján nem szakági sportrendezvények szervezése,
ellenőrzése.

c.) elősegítik a rádióamatőr tevékenység népszerűsítését,
rádióamatőr és rádióamatőr sportágak sportolói számának növelését, a mozgalom
és sportág társadalmi megbecsülését.

d.) ajánlásokat tesz a tagok számára a szabadidő hasznos
eltöltésére, versenyrendszerek, módszerek bevezetésére, hasznos tapasztalatok,
helyi kezdeményezések általánosítására.

e.) gondoskodik a hazai és nemzetközi diplomák megszerzéséről,
klub által kiadott diplomák nyilvántartásáról, megküldéséről.

f.) elősegíti a külföldi rádiós szakirodalom beszerzését,
klubtagság szakirodalommal való ellátását.

g.) klub illetve felkérés alapján a partner szervezetek, klubok
által szervezett sportrendezvények meghirdetése, versenybírósággal
együttműködve a versenyeredmények értékelése és regisztrálása.

h.) továbbá minden olyan bizottsági feladat, amivel a közgyűlés
vagy az elnökség megbízza.

Ideiglenes
szakbizottságok:

(1) A klub elnöksége a két közgyűlés közötti időben a klub
feladatok végrehajtása érdekében adott feladatra, meghatározott időre szóló
megbízatással (ad hoc) szakbizottságokat hozhat létre, vagy egy adott feladat
szervezésére, végrehajtására, ellenőrzésére szakvezetőt jelölhet ki (pl. vezető
bíró stb.).

(2) Ideiglenes szakbizottságok,

pl.: versenybírói bizottság

feladata: meghatározott versenyen -vonatkozó szabályok betartása
mellett- a versenybírói teendők ellátása, versenyek értékelése, versenyekről és
eredményekről jegyzőkönyv készítés.

Műszaki bizottság

a.) feladata: a hazai és nemzetközi szakági és szakági
tömegsport-rendezvények technikai eszközökkel való ellátása, ellátás
megszervezése, technikai eszközök rendeltetés és szabályszerű használatának
ellenőrzése.

b.) felelősséggel tartoznak a rendelkezésükre bocsátott technikai
eszközökért.

c.) köteles felfüggeszteni, súlyos esetben megtiltani a technikai
eszközök rendeltetés vagy szabályellenes, illetve meg nem engedett technikai
eszközök használatát. Indokolt esetben írásbeli jelentést kötelesek készíteni
az elnökség számára.

Fegyelmi és etikai bizottság

a.) a fegyelmi és etikai bizottság tagjait és tagjainak számát az
elnökség határozza meg, mely három főnél kevesebb nem lehet.

b.) fegyelmi és etikai bizottsági tag választott tisztségviselő
vagy a klubbal munkaviszonyban álló személy nem lehet.

c.) a fegyelmi és etikai bizottság tagjai külön szavazással maguk
közül elnököt választanak és az elnök nevét írásban kötelesek az elnökséggel
közölni.

d.) feladata: a fegyelmi vizsgálat lefolytatása és a fegyelmi
büntetési határozati javaslatmeghozatala, amit az elnökség hagy jóvá.

e.) fegyelmi eljárásuk során a következő határozatokat hozhatják:

– írásbeli figyelmeztetés

– megrovás

– szigorú megrovás

– a klub helységei, technikai eszközei, rendezvényeinek
látogatásától meghatározott időre szóló eltiltás

– egyes szolgáltatások igénybevételétől vagy tisztségviseléstől
meghatározott időre szóló, vagy végleges eltiltás

– tagok sorából meghatározott vagy határozatlan időre szóló
kizárás

Fegyelmi
vizsgálat

(1) Fegyelmi vizsgálat azon tag ellen indítható, akiről a
Magyarország bíróságának jogerős büntetőítélete alapján feltételezhető, hogy a
klub tagságára méltatlanná vált.

(2) Akinek magatartása a klub Alapszabályát, Szervezeti és
Működési előírásait, a vezető szervek határozatait, a klubtagok érdekeit sérti
és/vagy a klub tevékenységét akadályozza.

(3) Aki a rádióamatőr mozgalommal össze nem egyeztethető,
közerkölcsöt sértő tevékenységet folytat, vagy klubtársát megkárosítja.

(4) A fegyelmi és etikai bizottság jogosult az eljárás alá vont
tag tagsági jogait az eljárás jogerős befejezéséig felfüggeszteni.

(5) A fegyelmi határozat ellen benyújtott panasz halasztó
hatállyal bír.

Szakosztályok

(1) A klub feladatai végrehajtása, a klubtagság foglalkoztatására,
kulturált rádiózásra, sportra való nevelése, versenyzők edzési lehetőségeinek
biztosítása érdekében szakosztályokat hozhat létre. A szakosztályok számát a
közgyűlés határozza meg.

(2) A szakosztályok vezetőit az elnökség bízza meg és a megbízás a
visszavonásig érvényes.

(3) A szakosztályvezető megbízását, illetve felmentését a
tagsággal közölni kell.

(4) A szakosztály vezetője köteles munkájáról, tevékenységéről
időszakonként, -sürgős esetben azonnal- beszámolni az elnökségnek vagy az
elnöknek.

(5) A szakosztály vezetője a szakosztályon belül szakcsoportokat
hozhat létre, de ez esetben köteles éves költségvetést készíteni a költségek
csoportok közötti elosztásáról.

A költségvetést az elnökség hagyja jóvá.

(6) A klub szakosztályai:

Rádióforgalmi

– Digitális

– Konstruktőri

– Military (katonai rádiógyűjtő)

 (7) Az elnökség – ha arra
jogos igény merül fel – a két közgyűlés között létrehozhat újabb szakosztályt,
de annak működését a soron következő közgyűléssel jóvá kell hagyatni.

A bizottságok és a szakosztályok nem jogi személyek, vagyonuk nincs.

            XI.

A klub gazdálkodása

(1) Az Egyesület céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek
biztosítása érdekében gazdasági – vállalkozási tevékenységet is folytathat,
amely azonban nem lehet az Egyesület fő tevékenysége.

 Az Egyesület vállalkozási
tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem
veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel,
azt az egyesületi célokban megfogalmazott tevékenységekre használja fel.

(2) A klub éves költségvetés alapján gazdálkodik, amit a közgyűlés
hagy jóvá.

(3) Működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevődnek össze:

a.) tagsági díj, pártoló tagi hozzájárulás,

b.) magán és jogi személyek támogatásai,

c.) rendezvények bevételei,

d.) a klub által kiszabott pénzbüntetések, kártérítések,

e.) reklámtevékenységből származó bevételek,

f.) gazdasági-, vállalkozási tevékenységből származó bevételek,

g.) egyéb bevételek, klubtámogatás stb.

(4) A klub vagyona:

a.) készpénz (bankbetét, folyószámlán lévő összeg),

b.) készpénzre szóló követelés,

c.) értékpapírok,

d.) ingó- és ingatlan vagyon.

(5) A klub bevételeivel és vagyonával önállóan gazdálkodik,
tartozásaiért a saját vagyonával felel. A klub tagjai a klub tartozásaiért – a
befizetett tagdíjon túlmenően – saját vagyonukkal nem felelnek.

(6) A klub a gazdasági-vállalkozási tevékenységét és az abból
származó eredmény megállapítását a társadalmi szervezetek gazdálkodási
tevékenységére mindenkor érvényes törvények és az azok alapján kiadott
rendeletek alapján végzi.

                                                                               XII.

A klub megszűnése

(1) A klub a Ptk.-ban meghatározott esetekben szűnik meg.

(2) Más civil szervezetnek, sportszervezetnek, klubnak a klubhoz
való csatlakozása, klubba való beolvadása a közgyűlés határozata alapján
történik, de ezzel a klub megszűnése nem áll fenn.

(3) Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők
követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az alapszabályban
meghatározott, az egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására
létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni.

            XIII.     

       Elismerések

Az Alapszabályban meghatározott célkitűzések és feladatok
végrehajtásában kiemelkedő teljesítményt elért személyeket a klub szervei és
tisztségviselői elismerésben részesíthetik.

            XIV.

Nyilvánosság biztosítása

(1) Az Egyesület működésével, határozatai közzétételével,
szolgáltatási igénybevétele módjával, beszámolói közlésével kapcsolatosan a
nyilvánosságot az alapszabályban szabályozott iratbetekintési és felvilágosítás
adási jog rögzítésével biztosítja.

(2) Az Egyesület tevékenysége nyilvánosságának biztosítása
érdekében

a https://www.ha5kdr.hu URL-en internetes honlapot működtet. A
honlapon az alapszabályt, közgyűlési és elnökségi határozatokat, az Egyesület
szolgáltatásaival kapcsolatos dokumentumokat, az éves beszámolót, közzé kell
tenni. Ugyanitt lehetőséget kell biztosítani felvilágosítás kérésére is
elektronikus levelezés útján. Az Egyesület a közhasznú tevékenységek, a
szolgáltatások igénybevételének módját is a honlapon hozza nyilvánosságra. A
honlap tartalmáért és működtetéséért az Elnökség felelős.

(3) Az Elnök köteles gondoskodni a működésével kapcsolatosan
keletkezett iratokba (különösen a határozataiba, szolgáltatásai igénybevétele
módjával kapcsolatos szabályzatokba, jelentésekbe, beszámolóiba) való
betekintésről, illetve azokról felvilágosítást adni.

(4) A fenti dokumentumokat személyes megtekintés céljából, az
Elnökkel egyeztetett időpontban rendelkezésre bocsátja az Egyesület székhelyén.

(5) Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban
kell az Elnök részére megküldeni, az Elnök a kérelem beérkezésétől számított 5
(öt) munkanapon belül köteles az iratbetekintést lehetővé tenni.

(6) Az Elnök köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv
vagy személy által kért iratbetekintést haladéktalanul; egyéb esetekben az
iratbetekintést kérővel történt megállapodás szerinti határidőben, illetve
jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni.

(7) Az Elnök köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást
vezetni, melyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a
kérelem és teljesítésének ideje.

                                                                                              XV.

Záró rendelkezések

(1) A klub működésére és a jelen Alapszabályban nem részletezett
kérdésekre a Polgári Törvénykönyv és a Civil Törvény előírásai és rendelkezései
az irányadók.

(2) A klub rendes tagjai évente rendszeres tagdíjat
tartoznak fizetni, melynek összegét a közgyűlés határozza meg. A tagok önkéntes
vállalással az alapösszegnél magasabb tagdíjat is fizethetnek. A tagdíj
befizetésének határideje minden év március 31.

(3) Külföldön élő, külföldi állampolgárságú tag a
devizajogszabályoknak megfelelően teljesítheti kötelezettségeit.

(4) Tartósan Magyarországon élő külföldi állampolgár a
devizajogszabályok betartása mellett a magyar állampolgárságú tagokkal azonos
módon, és azonos szabályok szerint gyakorolhatja tagsági jogait.

(5) Ha a klub olyan tevékenységet végez, amelyet valamely
jogszabály feltételekhez köt, illetve szabályoz, akkor e tevékenység felett a
hatáskörrel rendelkező állami szerv – a hatósági ellenőrzésre vonatkozó
szabályok alkalmazásával – felügyeletet gyakorol.

(6) A klub Alapszabályában, illetve egyéb szabályzataiban foglalt
rendelkezések hivatalos értelmezésére az elnökség jogosult, állásfoglalása a
klub valamennyi tagjára, szervére, illetőleg szervezetére nézve kötelező.

(8) Az egyesület a Civil tv. és Sport tv. alapján az előd
társadalmi szervezet átalakulását követően civil sportegyesület. A
nyilvántartott adataiban bekövetkezett változás nyilvántartásba vételét
követően nevének változatlanul hagyásával továbbra is önálló jogi személy.

Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az
irányadóak.

Záradék

Ezt az Alapszabályt a klub Közgyűlése 2019.04. 02-án fogadta el.

Az alapszabály módosítása törvényi megfelelés és a Ptk. 2014.
március 15-i hatályba lépése miatt vált szükségessé.

Az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály 2019. április 2-án kelt módosítások alapján hatályos tartalmának.

Kelt: Budapest, 2019. április 02.

  1. Tisztelt ha5kdr!

    Segítségüket szeretném kérni: 10 éves kisfiamnak keresnék olyan szakkört, ahol áramkörökkel, forrasztásokkal és elektrotechnikai eszközökkel tudna foglalkozni, mert nagyon érdeklik őt ezek a dolgok. Mi Budakeszin lakunk, és ha lehet ehhez közel eső helyet keresnénk, ahol tudnak vele érdemben foglalkozni.

    Köszönettel:
    Pesti Ildikó
    06-30-293-9895

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..