Alapszabályzat

A Budapest Fővárosi Rádióamatőr Klub Alapszabálya

 

 1.§.

Általános rendelkezések

 (1) A rádióamatőr klub az 2011. évi CLXXV. törvény alapján, önkéntesen létrehozott, nyilvántartott tagsággal, önkormányzattal, önfenntartó gazdálkodási elvek szerint működő, minden politikától és ideológiától mentes civil egyesület. A továbbiakban: klub.

(2) A klub neve: Budapest Fővárosi Rádióamatőr Klub

Rövidített jelölése: BFRK
Nemzetközi kapcsolatban angolul: Radioamateur Club of Capital City Budapest

(3) A klub működési területe: Magyarország
Székhelye: 1118. Budapest, Ugron Gábor utca 68.

Egyéb elérhetőségek: Web: www.ha5kdr.hu

(4) A klub a mindenkor érvényes jogszabályok keretei között -az Alapszabályban rögzített céljainak megvalósítása érdekében- külföldi államok területén is fejthet ki tevékenységet.

(5) A klub emblémája: Fehér betűkkel BFRK, alatta kék színnel Budapest térképe. Körülötte kék alapon fehér betűkkel Budapest Fővárosi Rádióamatőr Klub HA5KDR.

(6) A klub hivatalos pecsétje: körbélyegző, mely a klub emblémáját tartalmazza.

(7) A klub a kitűzött céljainak megvalósítása érdekében szakosztályokat hozhat létre és tarthat fenn.

(8) A klub felügyeletére a jogszabályokban megfogalmazott előírások vonatkoznak és működése felett az ügyészség a reá irányuló szabályok szerint felügyeletet gyakorol.

(9) A klub politikai függetlensége és mentessége biztosítására pártoktól, politikai csoportosulásoktól támogatást nem fogad el, és nem fogadhat el, de ezeket nem is támogathatja; továbbá országgyűlési és önkormányzati képviselőjelöltet nem állít és nem állíthat, nem támogat és nem támogathat.

(10) A klub létesítő okiratában megjelölt közfeladat teljesítésére irányuló közhasznú tevékenységet végző szervezet, amely a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, tevékenységének megfelelő társadalmi jelentősége kimutatható a klub által folytatott tevékenységek alapján.

(11) Az klub közhasznú tevékenységeit, szolgáltatásait nem csak tagjai, önkéntesei, munkavállalói, hanem bármely rászoruló személy számára korlátozás nélkül biztosítja, az összeférhetetlenségi szabályokat figyelembe véve.

(12) Az klub közhasznú tevékenysége keretében nyújtott szolgáltatásainak elérhetőségét, azok igénybevételére vonatkozó feltételeket honlapján, székhelyének hirdetőtábláján, valamint rendszeres, illetve eseti kiadványaiban, továbbá rendezvényein nyilvánosságra hozza.

 

2.§.

A klub célja

 (1) A klub célja létesítő okiratában megjelölt közfeladat teljesítésére irányuló közhasznú tevékenység végzése. A klub által végzendő közhasznú tevékenységek az 1997. évi CLVI. Törvény 26.§ c) bekezdése alapján az alábbiak:

 – Tudományos tevékenység, kutatás. (2004. évi CXXXIV. tv. a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról 5. § (3)) lásd – 2. §.11. pont

 – Kulturális örökség megóvása. (2001. évi LXIV. tv. a kulturális örökségvédelméről 5 § (1)) lásd- 2. §.13. pont

 – Műemlékvédelem. (1997. évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről 57/A § (2)) lásd- 2. §.14. pont

 – Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével.(2004. évi I. tv. a sportról 49. § c)-e)) lásd- 2. §.2.-6. pont

 – Katasztrófa-elhárítás,(2011. évi CXXVIII. tv. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 2. § (1)) lásd- 2. §.12. pont

 (2) A klub tevékenységével segíti az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtését; sportfinanszírozás; a gyermek- és ifjúsági sport, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportjának támogatását.

(3) A rádióamatőrök és a rádióamatőr sportági versenyzők összefogása, tevékenységük szervezése, összehangolása, irányítása.

(4) Megteremteni a sportban való részvétel és a versenyzési tevékenység lehetőségét.

(5) Versenysportban a hazai és a nemzetközi versenyeken való részvétel, illetve ilyen versenyek rendezése.

(6) Tömegsportban -ha kell más civil társadalmi szervezettel, intézménnyel együttműködve– megteremteni a minél szélesebb rétegek számára a sportban való részvételt, a versenyzési tevékenység lehetőségét.

(7) Oktatás területén elősegíteni a rádióamatőrök szakmai, általános és speciális műszaki műveltség szintjének emelését, tagjai számára különböző nyelvek tanulását.

(8) Elősegíteni az, alkotni vágyó szellemet, akaratot, a tagság szabad akaratából történő közös tevékenységet (szabadidő tevékenységet).

(9) A fiataloknál elősegíteni a technika és a nyelvek iránti érdeklődésük felkeltését. Ennek érdekében együttműködik az általános, közép- és felsőfokú oktatási és nevelési, valamint más ifjúsági intézményekkel, szervezetekkel.

(10) A klub felkarolja és elősegíti a hobbi szintű, kedvtelési rádióamatőr tevékenységet is.

(11) A klub feladatának tekinti részvételét a középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégia kialakításában, műszaki fejlesztések megvalósításában.

12) A klub együttműködik a polgári védelmi szervezetekkel a katasztrófákra történő felkészüléssorán, ismereteivel segítséget nyújt a katasztrófák elleni védekezés és a helyreállítás, újjáépítés feladataiban.

13) A klub feladatának tekinti a rádiózással kapcsolatos kulturális örökségek védelmét, külön figyelmet fordítva a muzeális értékek megóvására, valamint a morze nyelv, mint szellemi örökség művelésére és továbbadására.

14) A klub célként tűzi ki a rádiózással kapcsolatos épített környezet alakítása és védelme körébe eső épületek és létesítmények műemléki védelmét.

15) Részt vesz és együttműködik minden olyan tevékenységben, ami a fenti célokat népszerűsíti és elősegíti.

 

3.§.

A klub feladata

A klub az Alapszabály 2.§-ában megfogalmazott célok megvalósítása érdekében a következő feladatokat tűzi ki:

(1) Gondoskodik a sportolók, versenybírók és más szakági sportszakemberek képzéséről, továbbképzéséről.

(2) A szabályzatokban meghatározottak szerint gondoskodik a sportolók igazolásáról és átigazolásáról.

(3) Rádióamatőr szakmai előadásokat, tanfolyamokat, bemutatókat, találkozókat szervezhet, ill. ilyen irányú szervezést támogathat.

(4) Sport és egyéb célú létesítményeket hozhat létre és tarthat fenn.

(5) Szakirodalmat és a szakmával kapcsolatos kiadványokat jelentethet meg.

(6) Más klubokkal, intézményekkel, civil és gazdasági szervezetekkel, valamint jogi személyekkel együttműködési szerződést köthet. A rádióklub kiemelt partnerei között tartja számon a Magyar Honvédséget az Antenna Hungária Zrt.-t valamint a Magyar Telekom Nyrt-t. A rádióklub a Magyar Honvédséggel való együttműködése során erejéhez mérten maximálisan igyekszik támogatni a hadsereg országvédelmi továbbá katasztrófa-elhárítási tevékenységét és törekvéseit. A rádióklub hagyományőrzés céljából különös hangsúlyt helyez a katonai és a polgári rádiózással kapcsolatos múlt megmentésére, föltárására és bemutatására.

(7) Speciális eszközeivel és lehetőségeivel -felkérés esetén- közreműködhet más sportrendezvények és szabadidő programok szervezésében, rendezésében.

(8) Hazai és nemzetközi szakági versenyeket rendezhet, diplomákat és okleveleket adhat ki.

(9) A feladatok végrehajtása érdekében állandó, vagy az adott feladatra meghatározott időre szóló megbízással szakbizottságot, vagy szakvezetőt jelölhet ki, ezek tevékenységét segíti, munkájukat ellenőrzi.

(10) A klub működése során tagjainak figyelemmel kíséri a hazai rendeletek, szabályok, nemzetközi előírások alkalmazását és azok betartását.

(11) Nemzetközi kapcsolatokat létesíthet és tarthat fenn; részt vesz a nemzetközi rádiós szervezetek munkájában, együttműködik más országok hasonló szervezeteivel. Tagja lehet hasonló célú hazai és nemzetközi szervezeteknek.

(12) A klubhoz hasonló tevékenységi körű szervezetek, egyesületek, jogi személyek -külön megállapodásban foglaltak és a jogszabályok betartása mellett- a klub bázisait és eszközeit használhatják.

(13) Vonatkozó előírások betartása mellett más szervezetekben, szövetségekben a tagjai érdekvédelmi feladatait elláthatja, küldöttei képviselhetik a tagságot.

(14) Kollektív amatőr rádióállomás(oka)t és átjátszó(ka)t tarthat fenn és üzemeltethet.

(15) Önfenntartó gazdálkodásának elősegítése érdekében:

a.) vállalkozási és kereskedelmi tevékenységet folytathat.

b.) szolgáltatásán keresztül elősegíti tagjai részére műszaki berendezések és tartozékaik, alkatrészek beszerzését és azokat térítés ellenében rendelkezésre bocsátja.

(16) Tagjai részére hazai és külföldi szakirodalmat és egyéb információkat szerez be.

 

4.§.

A klub tagsága

(1) A klubnak rendes tagja lehet minden természetes és jogi személy, aki tagságát a törvény előírásainak megfelelően megújította, valamint az Alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja és nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától.

(2) Pártoló tag lehet minden olyan jogi személyiséggel rendelkező szervezet és magánszemély, aki a klub munkáját anyagilag és erkölcsileg támogatja.

(3) Külföldi jogi személy, külföldi állampolgárságú magánszemély is lehet tag, ha a klub elnöksége, a közvetlenül hozzá benyújtott felvételi kérelmet jóváhagyja.

(4) Tiszteletbeli tag lehet -választás eredményeként- az a magánszemély, aki a klub munkájában, erkölcsi támogatásában, kimagasló érdemeket szerzett. Tiszteletbeli tag megválasztása a közgyűlés hatáskörébe tartozik, indítványt a jelöltre klub bármelyik rendes tagja tehet.

(5) A klub tagságába való belépés és a kilépés önkéntes, kivéve a tiszteletbeli tagságot, amely választás útján adományozható és lemondással, vagy a közgyűlés határozata alapján visszavonással vagy törléssel szűnik meg.

(6) A tagsági viszony akkor lép életbe, ha a belépési kérelmet jóváhagyták, erről a belépőt értesítették és a tag a tagsági díjat (hozzájárulást) befizette. Jogi személyiséggel rendelkező szervezet felvétele esetén a tagdíját a belépő szervezet fizeti.

(7) Jogi személyiséggel rendelkező szervezetnek a felvételi kérelemhez csatolni kell egy nyilatkozatot, hogy a saját Alapszabálya vagy a Működési Szabályzata nem ellentétes a klub Alapszabályának előírásaival.

(8) A tagfelvételi kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról az elnökség dönt. Elutasítás esetén a kérelmező egy hónapon belül kérheti a tagfelvételi kérelmének felülvizsgálatát és a közgyűlés elé terjesztését. A közgyűlés határozata jogerős.

(9) A tagsági viszony (tiszteletbeli tagság kivételével) egy évre szól és a következő évi tagdíj, illetve az önként vállalt hozzájárulás befizetésével hosszabbítható meg minden év március 31-ig.

(10) A tagsági viszony megszűnése kizárással csak fegyelmi eljárás során hozott Elnökségi Határozat alapján történhet. A kizáró határozat ellen a tag egy hónapon belül fellebbezhet és kérheti a fegyelmi eljárás felülvizsgálatát és a közgyűlés elé terjesztését. A közgyűlés határozata jogerős.

(11) Az elnökség törölheti a tagok sorából azt a természetes vagy jogi személyt, aki a tárgyév március 31. -ig tagdíját nem fizeti be, és/vagy nem nyilatkozik a befizetés módjáról, vagy egyéb a klubbal szemben keletkezett tartozását -előzetes és eredménytelen írásbeli felszólítás után- nem rendezi.

(12) A kilépés, kizárás vagy törlés a tagot nem mentesíti a tagsága idején keletkezett kötelezettségei következményei alól, megszűnik azonban a tagsági jogokból eredő minden igénye.

 

5.§.

A tagok (a rendes, pártoló és tiszteletbeli tagok) közös jogai és kötelességei

(1) A tagok jogai:

a.) részt vehet a klub, illetve bármely szakosztályának tevékenységében, több szakterületen és/vagy sportágban, valamint a klub rendezvényein, sportrendezvényein.

b.) meghatározott feltételekkel igénybe veheti a klub szolgáltatásait és kedvezményeit.

c.) viselheti a klub jelvényét, QSL-lapjain feltüntetheti azt, továbbá feltüntetheti, hogy (pártoló, tiszteletbeli) tagja a klubnak.

 (2) A tagok kötelességei:

a.) a klub Alapszabályának, a közgyűlés és az elnökség határozatainak betartása.

b.) a rádióamatőr tevékenységre vonatkozó állami jogszabályok, verseny és etikai szabályok betartása.

c.) tevékenységével és/vagy sporttevékenységével hozzájárulni a klub célkitűzéseinek megvalósításához, elősegíteni a klub tevékenységének népszerűsítését, elismerésének fokozását.

d.) a különféle szolgáltatások igénybevételeiért megállapított költségtérítések, hozzájárulások előírt időben történő befizetése.

 

6.§.

A rendes tagok jogai

 (1) Szavazati joggal közvetlenül részt vehet a klub közgyűlések határozatainak meghozatalában, észrevételeket, javaslatokat, ajánlásokat tehet, véleményt nyilváníthat a klub szerveinek működésével kapcsolatban.

(2) Választási joga van és 14 év felett minden tisztség viselésére megválasztható, ha vele szemben a jogszabályokban meghatározott összeférhetetlenség nem állapítható meg.

 

7.§.

A pártoló és tiszteletbeli tag jogai

 (1) Tanácskozási joggal közvetlenül részt vehet a klub közgyűlések határozatainak meghozatalában, észrevételeket, javaslatokat, ajánlásokat tehet, véleményt nyilváníthat a klub szerveinek működésével kapcsolatban.

(2) Tagdíjat nem fizet.

(3) A pártoló tag önként vállalt hozzájárulást fizet, melynek legalacsonyabb összege a rendes tagdíj fele.

 

8.§.

A klub szervezete

 (1) A klub szervezeti és működési alapelve a demokratikus önkormányzat.

(2) Szervei:

a.) Közgyűlés
b.) Elnökség
c.) Felügyelő és Ellenőrző Bizottság
d.) Szakbizottságok
e.) Szakosztályok

 

9.§.

A közgyűlés

 (1) A közgyűlés a klub legfelsőbb szerve. Évente legalább egy alkalommal összehívandó. A tagok legalább 1/3-dának írásban előterjesztett indítványa alapján rendkívüli közgyűlést kell összehívni. A közgyűlés a tagok összességéből áll. A Közgyűlés ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet.

(2) A közgyűlés összehívásáról -rendkívüli esetet kivéve- a tagságot 15 nappal a közgyűlés időpontja előtt értesíteni kell írásban:

a.) a közgyűlés helyéről, időpontjáról
b.) a közgyűlés tervezett napirendjéről
c.) a bejelentett javaslatokról, fellebbezésekről.

 (3) A közgyűlés tervezett napirendjén -rendkívüli esetet kivéve- csak azok a témák szerepelhetnek, amelyek a közgyűlés előtt egy hónappal az elnökséghez beérkeztek.

(4) Indokolt esetben az elnökség rendkívüli előterjesztést is tehet a közgyűlés kezdetekor. A téma napirendre tűzéséről ekkor a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel dönt.

(5) A közgyűlés határozatképességéhez a szavazásra jogosultak több, mint a felének megjelenése szükséges. Határozatképtelenség esetén 15 napon belül azonos tárgysorozattal újabb közgyűlést kell összehívni -az összehívástól számított legalább 15 nappal későbbre-, amely a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. Ha az ismételt közgyűlés lehetőségére a tagság figyelmét már a meghívóban felhívják, újabb összehívás az eredetileg meghirdetett időponttól legalább három nappal későbbre már az első meghívóban megtörténhet.

(6) Határozatait -kivéve a vezetőségválasztó közgyűlést- nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

(7) Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Kétharmados többség kell akkor, ha a klub feloszlásáról, illetve más klubbal, vagy egyesülettel történő egyesülésről, illetve a klub céljának módosításáról kell dönteni.

(8) A rendes közgyűlés napirendjén kötelezően szerepelni kell:

a.) a klub tevékenységéről szóló beszámolónak,

b.) a klub költségvetési teljesítés beszámolójának és a következő év költségvetési terv ismertetésének,

c.) a Felügyelő és Ellenőrző Bizottság beszámolójának,

d.) a 4.§. (8) és (9) bekezdés alapján a tagot érintő fellebbezésnek.

 (9) A közgyűlés hatáskörébe tartozik:

a) az alapszabály módosítása;

b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;

c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;

d) az éves költségvetés elfogadása;

e) az éves beszámoló -ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének- elfogadása;

f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;

g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;

h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;

i) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;

j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és

k) a végelszámoló kijelölése.

 

10.§.

Az elnökség

 (1) Az elnökség a klub vezetésének operatív szerve. Tagjait a klub vezetőségválasztó közgyűlése nyílt szavazással 2 (kettő) évre választja a klub rendes tagjai sorából. A jelenlévők 1/3-ának kérésére titkos szavazást kell tartani.

(2) Az elnökség a következő tisztségviselőkből áll:

n elnök
n titkár
n elnökségi tagok

 (3) Az elnökségbe választottak megbízatása megszűnik:

a.) a mandátum idejének lejártával,
b.) visszahívással,
c.) lemondással,
d.) elhalálozással,
e.) a klubból való kilépéssel, kizárással, a rendes tagság megszűnésével.

 (4) Az elnökség létszáma 5 (öt) fő.

(5) Az elnökség évente szükség szerint, de legalább kéthavonta ülésezik, kivéve a július és augusztus hónapokat.

(6) Az elnökség határozatképes, ha tagjainak több, mint a fele jelen van.

(7) Az elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

 

11.§.

Az elnök

 (1) A klub élén az elnök áll, aki irányítja és vezeti -az elnökség közreműködésével- a klub tevékenységét, szervezi az elnökség munkáját és felelős annak eredményességéért.

(2) Az elnök hatásköre:

a.) Az Alapszabály előírásai, a közgyűlés és elnökségi határozatok végrehajtásának irányítása és ellenőrzése. Ennek érdekében egyszemélyben dönt és intézkedik két ülés között a klubot érintő minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a közgyűlés, az elnökség, illetőleg szakbizottság kizárólagos hatáskörébe. Döntéseiről az elnökség számára utólagos beszámolási kötelezettsége van.

b.) Figyelemmel kíséri a klub szakbizottságai, szakvezetői munkáját, és munkájukról tájékoztatót, illetve beszámolást kér.

c.) Képviseli a klubot a mozgalmi és sportági rendezvényeken, versenyeken, továbbá a hazai és külföldi szervezeteknél, valamint a felügyeleti és államigazgatási szerveknél és egyéb fórumokon.

d.) A közgyűlés és elnökségi ülések összehívásának kezdeményezése és vezetése.

e.) A vezető testületek ülése közötti időben, azok összehívásáig a titkár útján megteszi a szükséges intézkedéseket.

f.) Aláírási, utalványozási és munkáltatói jogkör gyakorlása, kivéve a bankszámla feletti rendelkezést [Ptk. 29.§.(3) bek.], melyet az elnökség által a soraiból kijelölt személy(ek) és az elnök együttesen gyakorol.

g.) Az elnök – utalványozási jogköre kivételével – meghatározott ügyekben, vagy az ügyek meghatározott fajtájára valamely jogkörét átruházhatja az elnökség meghatározott tagjára vagy a klub valamely tisztségviselőjére.

h.) Elrendeli a tagok elleni fegyelmi vizsgálatot és eljárást.

 (3) Az elnököt megbízása alapján, vagy távollétében, illetve akadályoztatása esetén a titkár helyettesíti, kivéve azokat az ügyeket, továbbá jogköröket, amelyeket az elnök magának tartott fenn.

(4) Az elnököt a közgyűlés 5 (öt) évre választja meg.

 

12.§.

A titkár

 (1) Az Alapszabály, a közgyűlés és az elnökség határozatainak megfelelően, az elnök irányítása mellett vezeti a klub ügyviteli munkáját.

(2) Gondoskodik a közgyűlés és az elnökség elé kerülő előterjesztések kidolgozásáról, valamint ezen ülések jegyzőkönyveinek, emlékeztetőinek vezetéséről, őrzéséről és nyilvántartásáról.

(3) Szervezi és támogatja a bizottságok munkáját.

(4) Gondoskodik a “megőrzendő” (ad depositum) iratok nyilvántartásba vételéről és megőrzéséről.

(5) Gondoskodik a költségvetésbe felvett és utalványozott összegek érvényesítéséről.

(6) Gondoskodik a Felügyelő és Ellenőrző Bizottság által feltárt, vagy egyéb úton tudomására jutott hiányosságok megszüntetéséről. Ilyen esetben írásban tájékoztatja a Felügyelő és Ellenőrző Bizottság elnökét és az elnökséget.

(7) Felelős a közgyűlés által jóváhagyott költségvetésnek, a klubvagyonnak a hatályos jogszabályok szerinti felhasználásáért és kezeléséért.

(8) Előkészíti a közgyűlést és az elnökségi üléseket, javaslatot tesz annak napirendjére.

(9) Az elnök felmentése, vagy elhalálozása estén az elnöki teljes jogkört átveszi a legközelebbi közgyűlésig terjedő teljes időszakra.

(10) Koordinálja a klub gazdálkodási, vállalkozási tevékenységét.

(11) Felelősséggel tartozik és munkájáról beszámol a közgyűlésnek és az elnökségnek.

(12) Ellátja mindazon teendőket (ügyviteli, képviseleti stb.), amellyel a közgyűlés és az elnökség megbízza.

 

13.§.

Elnökségi tagok

(1) Megválasztásuk az Alapszabály 10.§. (1) bek. alapján történik.

(2) Pártoló tag elnökségi tag nem lehet.

(3) Az elnökségi tagok feladata a két közgyűlés között a tagság képviselete.

(4) Az elnökségi tagok más tisztségekre is megválaszthatók, illetve kinevezhetők.

(5) Az elnökség tagjai az elnökségben szavazati joggal rendelkeznek.

(6) Minden szavazásra jogosult egy szavazattal rendelkezik.

 

14.§.

Felügyelő és Ellenőrző Bizottság

 (1) A Felügyelő és Ellenőrző Bizottság létszáma 3 (három) fő, elnökét és két tagját a közgyűlés választja 2 év időtartamra.

(2) A bizottság tagjai megbízásuk ideje alatt a klub vezető szerveiben más tisztséget nem tölthetnek be és nem állhatnak a klubbal munkaviszonyban.

(3) A Felügyelő és Ellenőrző Bizottság feladatai:

a.) Az Alapszabály, valamint a vonatkozó jogszabályok betartása mellett vizsgálja a klub választott, valamint az ügyviteli szerveinek, szakosztályainak, szakbizottságainak, koordinációs bizottságának pénz és vagyonkezelését.

b.) Ellenőrzi az Alapszabály, a vonatkozó hatályos jogszabályok és ügyviteli, bizonylati szabályok, valamint a közgyűlés határozatainak betartását.

c.) A közgyűlés, illetve az elnökség, a vezető tisztségviselők felkérésére célvizsgálatot folytat.

d.) Véleményt nyilvánít az éves költségvetési tervezetről.

e.) Felülvizsgálja az évi zárszámadást.

f.) Szükség esetén belső vagy külső szakember által végrehajtandó vizsgálatokat kezdeményez vagy indítványoz.

 (4) Munkájáról és megállapításairól jelentést kell tenni esetenként az elnökségnek és minden alkalommal a közgyűlésnek.

(5) A bizottság elnökét -vagy az általa megbízott bizottsági tagot- az elnökségi ülésekre meg kell hívni, aki azon tanácskozási joggal vesz részt.

(6) Jelentős hiányosság, vagy ennek megszüntetésére vonatkozó megfelelő intézkedés elmaradása esetén előterjesztést tehet rendkívüli közgyűlés összehívására és a felügyelő szervet köteles tájékoztatni. Ebben az esetben az elnök tartozik a közgyűlést 30 napon belül összehívni.

(7) A bizottság elnöke és tagjai feladatukat külön díjazás nélkül társadalmi megbízatásként látják el. Tevékenységükkel kapcsolatos költségtérítést a vonatkozó jogszabályok betartásával a klub fedezi.

(8) A bizottsági tagság megszűnik:

a.) a mandátum lejártával,
b.) visszahívással,
c.) lemondással,
d.) elhalálozással,
e.) a klubból való kizárással,
f.) a klubból való kilépéssel, a tagság megszűnésével.

 (9) A bizottság szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik.

(10) A bizottság határozatképes, ha tagjainak több, mint a fele jelen van.

(11) A bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

 

15.§.

Szakbizottságok, szakosztályok

 (1) A klub a feladatai végrehajtása érdekében állandó vagy az adott feladatra, meghatározott időre szóló megbízatással szakbizottságokat, szakosztályokat hozhat létre.

(2) Az állandó szakbizottságok, szakosztályok számát a közgyűlés határozza meg. Vezetőit a klub elnöksége bízza meg és megbízásuk visszavonásig érvényes.

(3) A szakbizottság tagjai számának meghatározása, a tagok kiválasztása, felkérése, felmentése a bizottság vezetőjének hatáskörébe tartozik, kivéve a Fegyelmi és Etikai Bizottságot, ahol a tagok számát az elnökség határozza meg és megbízásukat az elnökségtől kapják.

(4) A szakbizottságok és szakosztályok vezetőinek és a bizottságok tagjainak kinevezését, illetve felmentését a tagsággal közölni kell.

(5) Állandó szakbizottság:

a.) verseny, diploma és propaganda bizottság

 (6) Ideiglenes szakbizottságok:

a.) fegyelmi és etikai bizottság
b.) műszaki bizottság
c.) versenybírói bizottság

 

16.§.

Verseny, diploma és propaganda bizottság

(1) A bizottságban tagként pártoló tag is megbízható.

(2) A külföldi pártoló tag megbízásához az elnökség előzetes hozzájárulása szükséges.

(3) A bizottság feladatai:

a.) hazai és nemzetközi szakági sportrendezvények szervezése, ellenőrzése.

b.) felkérés alapján nem szakági sportrendezvények szervezése, ellenőrzése.

c.) elősegítik a rádióamatőr tevékenység népszerűsítését, rádióamatőr és rádióamatőr sportágak sportolói számának növelését, a mozgalom és sportág társadalmi megbecsülését.

d.) ajánlásokat tesz a tagok számára a szabadidő hasznos eltöltésére, versenyrendszerek, módszerek bevezetésére, hasznos tapasztalatok, helyi kezdeményezések általánosítására.

e.) gondoskodik a hazai és nemzetközi diplomák megszerzéséről, klub által kiadott diplomák nyilvántartásáról, megküldéséről.

f.) elősegíti a külföldi rádiós szakirodalom beszerzését, klubtagság szakirodalommal való ellátását.

g.) klub illetve felkérés alapján a partner szervezetek, klubok által szervezett sportrendezvények meghirdetése, versenybírósággal együttműködve a versenyeredmények értékelése és regisztrálása.

h.) továbbá minden olyan bizottsági feladat, amivel a közgyűlés vagy az elnökség megbízza.

(4) A bizottsági tagság megszűnik, ha az Alapszabály 14.§. (8) bek. foglaltak valamelyike fennáll.

 

17.§.

Ideiglenes szakbizottságok

 (1) A klub elnöksége a két közgyűlés közötti időben a klub feladatok végrehajtása érdekében adott feladatra, meghatározott időre szóló megbízatással (ad hoc) szakbizottságokat hozhat létre, vagy egy adott feladat szervezésére, végrehajtására, ellenőrzésére szakvezetőt jelölhet ki (pl. vezető bíró stb.).

(2) Ideiglenes szakbizottságok, pl.:

versenybírói bizottság

feladata: meghatározott versenyen -vonatkozó szabályok betartása mellett- a versenybírói teendők ellátása, versenyek értékelése, versenyekről és eredményekről jegyzőkönyv készítés.

Műszaki bizottság

a.) feladata: a hazai és nemzetközi szakági és szakági tömegsport-rendezvények technikai eszközökkel való ellátása, ellátás megszervezése, technikai eszközök rendeltetés és szabályszerű használatának ellenőrzése.

b.) felelősséggel tartoznak a rendelkezésükre bocsátott technikai eszközökért.

c.) köteles felfüggeszteni, súlyos esetben megtiltani a technikai eszközök rendeltetés vagy szabályellenes, illetve meg nem engedett technikai eszközök használatát. Indokolt esetben írásbeli jelentést kötelesek készíteni az elnökség számára.

(3) Fegyelmi és etikai bizottság

a.) a fegyelmi és etikai bizottság tagjait és tagjainak számát az elnökség határozza meg, mely három főnél kevesebb nem lehet.

b.) fegyelmi és etikai bizottsági tag választott tisztségviselő vagy a klubbal munkaviszonyban álló személy nem lehet.

c.) a fegyelmi és etikai bizottság tagjai külön szavazással maguk közül elnököt választanak és az elnök nevét írásban kötelesek az elnökséggel közölni.

d.) feladata: a fegyelmi vizsgálat lefolytatása és a fegyelmi büntetési határozati javaslat meghozatala, amit az elnökség hagy jóvá.

e.) fegyelmi eljárásuk során a következő határozatokat hozhatják:

– írásbeli figyelmeztetés
– megrovás
– szigorú megrovás
– a klub helységei, technikai eszközei, rendezvényeinek látogatásától meghatározott időre szóló eltiltás
– egyes szolgáltatások igénybevételétől vagy tisztségviseléstől meghatározott időre szóló, vagy végleges eltiltás
– tagok sorából meghatározott vagy határozatlan időre szóló kizárás

 18.§.

Fegyelmi vizsgálat

 (1) Fegyelmi vizsgálat azon tag ellen indítható, akiről a Magyarország bíróságának jogerős büntetőítélete alapján feltételezhető, hogy a klub tagságára méltatlanná vált.

(2) Akinek magatartása a klub Alapszabályát, Szervezeti és Működési előírásait, a vezető szervek határozatait, a klubtagok érdekeit sérti és/vagy a klub tevékenységét akadályozza.

(3) Aki a rádióamatőr mozgalommal össze nem egyeztethető, közerkölcsöt sértő tevékenységet folytat, vagy klubtársát megkárosítja.

(4) A fegyelmi és etikai bizottság jogosult az eljárás alá vont tag tagsági jogait az eljárás jogerős befejezéséig felfüggeszteni.

(5) A fegyelmi határozat ellen benyújtott panasz halasztó hatállyal bír.

 

19.§.

Szakosztályok

 (1) A klub feladatai végrehajtása, a klubtagság foglalkoztatására, kulturált rádiózásra, sportra való nevelése, versenyzők edzési lehetőségeinek biztosítása érdekében szakosztályokat hozhat létre. A szakosztályok számát a közgyűlés határozza meg.

(2) A szakosztályok vezetőit az elnökség bízza meg és a megbízás a visszavonásig érvényes.

(3) A szakosztályvezető megbízását, illetve felmentését a tagsággal közölni kell.

(4) A szakosztály vezetője köteles munkájáról, tevékenységéről időszakonként, -sürgős esetben azonnal- beszámolni az elnökségnek vagy az elnöknek.

(5) A szakosztály vezetője a szakosztályon belül szakcsoportokat hozhat létre, de ez esetben köteles éves költségvetést készíteni a költségek csoportok közötti elosztásáról. A költségvetést az elnökség hagyja jóvá.

(6) A klub szakosztályai:

– RH (rövidhullámú)
– URH (ultrarövid-hullámú)
– DIGIT ( APRS, ATV, AX25, HamNet, PACTOR, SSTV, stb.)
– RTF (rádiós tájékozódási futás)
– Konstruktőri
– Military (katonai rádiógyűjtő)
– Ipari alpin

 (7) Az elnökség – ha arra jogos igény merül fel – a két közgyűlés között létrehozhat újabb szakosztályt, de annak működését a soron következő közgyűléssel jóvá kell hagyatni.

 

20.§.

 A bizottságok és a szakosztályok nem jogi személyek, vagyonuk nincs.

 

21.§.

A klub gazdálkodása

 (1) Az Egyesület céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az Egyesület fő tevékenysége. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az egyesületi célokban megfogalmazott tevékenységekre használja fel.

 (2) A klub éves költségvetés alapján gazdálkodik, amit a közgyűlés hagy jóvá.

(3) Működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevődnek össze:

a.) tagsági díj, pártoló tagi hozzájárulás,
b.) magán és jogi személyek támogatásai,
c.) rendezvények bevételei,
d.) a klub által kiszabott pénzbüntetések, kártérítések,
e.) reklámtevékenységből származó bevételek,
f.) külföldi magán és jogi személyektől származó támogatás,
g.) gazdasági-, vállalkozási tevékenységből származó bevételek,
h.) egyéb bevételek, klubtámogatás stb.

 (4) A klub vagyona:

a.) készpénz (bankbetét, folyószámlán lévő összeg),
b.) készpénzre szóló követelés,
c.) értékpapírok,
d.) ingó és ingatlan vagyon.

 (5) A klub bevételeivel és vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel. A klub tagjai a klub tartozásaiért -a befizetett tagdíjon túlmenően- saját vagyonukkal nem felelnek.

(6) A klub a gazdasági-vállalkozási tevékenységét és az abból származó eredmény megállapítását a társadalmi szervezetek gazdálkodási tevékenységére mindenkor érvényes törvények és az azok alapján kiadott rendeletek alapján végzi.

 

22.§.

A klub megszűnése

 (1) A klub megszűnik:

a.) legfőbb szerv döntése alapján átalakul,

b.) legfőbb szerve a feloszlásáról határoz,

c.) bíróság feloszlatja,

d.) törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság a bíróság megszünteti vagy megállapítja megszűnését,

e.) fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, és az egyesületet a nyilvántartásból törlik

 (2) Más civil szervezetnek, sportszervezetnek, klubnak a klubhoz való csatlakozása, klubba való beolvadása a közgyűlés határozata alapján történik, de ezzel a klub megszűnése nem áll fenn.

(3) Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, az egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni.


23.§.

Elismerések

 Az Alapszabályban meghatározott célkitűzések és feladatok végrehajtásában kiemelkedő teljesítményt elért személyeket a klub szervei és tisztségviselői elismerésben részesíthetik.

 

24.§.

Nyilvánosság biztosítása

 (1) Az Egyesület működésével, határozatai közzétételével, szolgáltatási igénybevétele módjával, beszámolói és közhasznúsági jelentésének közlésével kapcsolatosan a nyilvánosságot az alapszabályban szabályozott iratbetekintési és felvilágosítás adási jog rögzítésével biztosítja.

(2) Az Egyesület tevékenysége nyilvánosságának biztosítása érdekében a https://www.ha5kdr.hu URL-en internetes honlapot működtet. A honlapon az alapszabályt, közgyűlési és elnökségi határozatokat, az Egyesület szolgáltatásaival kapcsolatos dokumentumokat, az éves beszámolót, a közhasznúsági jelentést közzé kell tenni. Ugyanitt lehetőséget kell biztosítani felvilágosítás kérésére is elektronikus levelezés útján. Az Egyesület a közhasznú tevékenységek, a szolgáltatások igénybevételének módját is a honlapon hozza nyilvánosságra. A honlap tartalmáért és működtetéséért az Elnökség felelős.

(3) Az Elnök köteles gondoskodni a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba (különösen a határozataiba, szolgáltatásai igénybevétele módjával kapcsolatos szabályzatokba, jelentésekbe, beszámolóiba) való betekintésről, illetve azokról felvilágosítást adni.

(4) A fenti dokumentumokat személyes megtekintés céljából, az Elnökkel egyeztetett időpontban rendelkezésre bocsátja az Egyesület székhelyén.

(5) Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell az Elnök részére megküldeni, az Elnök a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül köteles az iratbetekintést lehetővé tenni.

(6) Az Elnök köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért iratbetekintést haladéktalanul; egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt megállapodás szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni.

(7) Az Elnök köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje.

 

25.§.

Záró rendelkezések

 (1) A klub működésére és a jelen Alapszabályban nem részletezett kérdésekre a Polgári Törvénykönyv és a Civil Törvény előírásai és rendelkezései az irányadók.

(2) A klub tagjai évente rendszeres tagdíjat tartoznak fizetni, melynek összegét a közgyűlés határozza meg. A tagok önkéntes vállalással az alapösszegnél magasabb tagdíjat is fizethetnek.

A tagdíj befizetésének határideje minden év március 31.

A rendes éves tagdíj 2012 évre 24000 Ft, nyugdíjasoknak 12000 Ft, a 14 éven aluli diákoknak 2400Ft.

(3) Külföldön élő, külföldi állampolgárságú tag a devizajogszabályoknak megfelelően érvényesítheti jogait.

(4) Tartósan Magyarországon élő külföldi állampolgár a devizajogszabályok betartása mellett a magyar állampolgárságú tagokkal azonos módon, és azonos szabályok szerint gyakorolhatja tagsági jogait.

(5) Ha a klub olyan tevékenységet végez, amelyet valamely jogszabály feltételekhez köt, illetve szabályoz, akkor e tevékenység felett a hatáskörrel rendelkező állami szerv -a hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályok alkalmazásával- felügyeletet gyakorol.

(6) A klub felügyeletét az Egyesülési jogról szóló törvényben meghatározott jogkör szerint az ügyészség gyakorolja.

(7) A klub Alapszabályában, illetve egyéb szabályzataiban foglalt rendelkezések hivatalos értelmezésére az elnökség jogosult, állásfoglalása a klub valamennyi tagjára, szervére, illetőleg szervezetére nézve kötelező.

(8) Az egyesület a Civil tv. és Sport tv. alapján az előd társadalmi szervezet átalakulását követően civil sportegyesület. A nyilvántartott adataiban bekövetkezett változás nyilvántartásba vételét követően nevének változatlanul hagyásával továbbra is önálló jogi személy.

 

Záradék

 Ezt az Alapszabályt a klub Közgyűlése 2012. augusztus 30.-án fogadta el.

 

Igazolom, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály 2014 május 27. napján kelt módosítások alapján hatályos tartalmának

 

Kelt,Budapest, 2014 május 27.
……………………………………Klub elnöke ………………………………………jegyzőkönyvvezető

 

Előttünk, mint tanúk előtt:

1. tanú

 

névaláírása: ………………….………………..

 

olvasható neve: ………………………………

 

lakóhelye: ……………………………………….

 

szig. Száma: …………………………………..2. tanú

 

névaláírása: …………………………………….

 

olvasható neve: ……………………………….

 

lakóhelye: ………………………………………..

 

szig. száma: …………………………………….

  1. Tisztelt ha5kdr!

    Segítségüket szeretném kérni: 10 éves kisfiamnak keresnék olyan szakkört, ahol áramkörökkel, forrasztásokkal és elektrotechnikai eszközökkel tudna foglalkozni, mert nagyon érdeklik őt ezek a dolgok. Mi Budakeszin lakunk, és ha lehet ehhez közel eső helyet keresnénk, ahol tudnak vele érdemben foglalkozni.

    Köszönettel:
    Pesti Ildikó
    06-30-293-9895

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..